ÇİĞ SÜT ÜRETİMİNİN DESTEKLENMESİ

(1) Çiğ süt desteklemesi; üretmiş olduğu çiğ sütü, süt işleme tesislerine, fatura/e-Fatura/e-Arşiv Fatura/müstahsil makbuzu/e-Müstahsil Makbuzu karşılığında kendisi, üretici/yetiştirici örgütü veya bunların %50 (yüzde elli)’nin üzerinde paya sahip oldukları ortaklıkları vasıtasıyla satan ve BSKS veri tabanına aylık olarak kaydettiren bir üretici/yetiştirici örgütüne üye/ortak olan yetiştiricilere ödenir.

(2) Çiğ süt desteklemesi, hazırlanan ödeme icmalleri esas alınarak; inek, manda, koyun ve keçi sütü ile soğutulmuş inek sütü ve üretici/yetiştirici örgütleri kanalı ile pazarlanan soğutulmuş inek sütü ve 25/1/2020 tarihli ve 31019 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/64) çerçevesinde sınıflandırılan inek sütünün sınıfına göre Bakanlığın belirleyeceği dönemler, kriterler ve birim fiyatlar üzerinden ödenir. 

(3) Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) üzerinden doğrudan veya üyesi olduğu üretici/yetiştirici örgütü üzerinden satan üretici/yetiştiricilere Bakanlığın belirleyeceği dönemler ve birim fiyatlar üzerinden ilave destekleme ödemesi yapılır.

(4) Üretmiş olduğu çiğ sütü, süt piyasasının düzenlenmesi uygulaması kapsamında, üretici örgütleri aracılığı ile süt ürününe çevirterek Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne satan üreticiler desteklemeden yararlandırılır. Desteklemede, 1 kilogram süt ürünü eşdeğeri süt miktarı esas alınır.

(5) 27/4/2017 tarihli ve 30050 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiğ Sütün Arzına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/20) kapsamında hastalıktan ari işletme belgeli süt üreten işletmeler, ürettikleri çiğ sütü, faaliyet alanında sütün arzı/satışı bulunan işletme kayıt belgesine sahip ve BSKS’ye kayıtlı yerel perakendecilere, işletme kayıt belgesine sahip BSKS’ye kayıtlı süt dolum tesislerine, sözleşme, fatura/e-Fatura/e-Arşiv Fatura/müstahsil makbuzu/e-Müstahsil Makbuzu karşılığında satmaları şartıyla çiğ süt desteklemesinden yararlandırılır.

(6) Çiğ süt desteklemesinin başvuru yeri, şekli ve zamanına ilişkin şart ve kurallar şunlardır:

a) Desteklemeden yararlanmak isteyen üretici/yetiştiriciler BSKS’ye veri girişi için yetkilendirilmiş bir üretici/yetiştirici örgütüne üye ise bu üretici/yetiştirici örgütüne, BSKS’ye veri girişi yetkisi bulunmayan bir üretici/yetiştirici örgütüne üye ise örgüt aracılığı ile il/ilçe müdürlüklerine başvururlar.

b) Üretici/yetiştirici örgütleri üye/ortakları adına toplu kestiği fatura/e-Fatura/e-Arşiv Fatura/müstahsil makbuzu/e-Müstahsil Makbuzları ile birlikte çiğ sütün cinsi, miktarı, fiyatı, teslim tarihini içeren üye/ortakların listesini de düzenler.

c) Üretmiş olduğu çiğ; inek, manda, koyun ve keçi sütü ile soğutulmuş inek sütünü Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) üzerinden doğrudan veya üyesi olduğu üretici/yetiştirici örgütü üzerinden satan üretici/yetiştiriciler alım satımı ile ilgili fatura/e-Fatura/e-Arşiv Fatura/müstahsil makbuzu/e-Müstahsil Makbuzu, üretici/yetiştirici örgütlerine teslim eder. Fatura bilgilerinde DİTAP sözleşme numarası ve tarihi bulunur.

ç) 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere satılan çiğ sütlere ait fatura/e-Fatura/e-Arşiv Fatura/müstahsil makbuzu/e-Müstahsil Makbuzu ve çiğ süt tedarik sözleşmesi üretici/yetiştirici örgütlerine teslim edilir.

d) Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/64) kapsamında sınıflandırılan çiğ inek sütü için desteklemeden yararlanmak isteyen üretici/yetiştiriciler, ödeme dönemine esas olacak çiğ süt analizinin yapılması amacıyla Bakanlıkça belirlenen dönemlerde, üyesi oldukları üretici/yetiştirici örgütüne (ç) bendinde yer alan belgeleri dilekçe ile teslim eder.

e) Veri giriş yetkisi bulunmayan üretici/yetiştirici örgütleri, kendilerine teslim edilen belgeleri, İcmal-1’e esas tabloları ve eklerini, BSKS’ye veri girişi için il/ilçe müdürlüklerine tutanak ile teslim eder.

f) Çiğ süt desteklemesinden yararlanacakların işletmesi ve sütün elde edildiği hayvanlar TÜRKVET’e kayıtlı olmalıdır.

g) Göçer hayvancılık yapan yetiştiriciler, süt üretimi yaptığı ayda, ürettiği süt miktarının tespiti için gittikleri yerin il/ilçe müdürlüğüne başvurur. Tespit yaptırdığı aylara ilişkin desteklemeye esas satış belgelerini ve başvuru evraklarını göçer olarak gittiği il/ilçe müdürlüğüne teslim eder. Üretici/yetiştiricinin başvuru evrakları, veri girişi için işletmesinin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne yazı ekinde gönderilir. Hayvan nakil işlemlerini ilgili mevzuat hükümlerine göre yapmamış olan göçer yetiştiricilerin tespit işlemi yapılmaz.

ğ) Sözleşmenin onaylı bir örneği, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren on iş günü içerisinde üretici/yetiştirici örgütü tarafından çiğ süt üretiminin yapıldığı yerdeki Bakanlık il/ilçe müdürlüğüne teslim edilir. Sözleşme bilgileri, Bakanlık il/ilçe müdürlükleri tarafından yedi iş günü içinde Bakanlıkça kullanılan süt kayıt sistemine kaydedilir.

h) Bu Tebliğin yayımlandığı tarihten önce yapılıp onaylanan sözleşmeler, bu Tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren on iş günü içerisinde üretici/yetiştirici örgütü tarafından çiğ süt üretiminin yapıldığı yerdeki Bakanlık il/ilçe müdürlüğüne teslim edilir. Sözleşme bilgileri, Bakanlık il/ilçe müdürlükleri tarafından yedi iş günü içinde Bakanlıkça kullanılan süt kayıt sistemine kaydedilir.

ı) BSKS’ye yeni kaydı yapılan üretici/yetiştiricilerin kayıt tarihinden önceki
fatura/e-Fatura/e-Arşiv Fatura/müstahsil makbuzu/e-Müstahsil Makbuzunun BSKS’ye kaydedilmesine izin verilmez.

i) Döneminde başvurusunu ve evraklarını tamamlamayanlar desteklemeden yararlandırılmaz.

(7) Veri girişi yapacak il/ilçe müdürlüklerince istenilecek belgeler şunlardır:

a) Üretici/yetiştirici örgütünce düzenlenmiş destekleme için başvuruda bulunan üyelerin listesi.

b) Başvuruda bulunan üyelerden ilgili destekleme dönemi için alınan başvuru dilekçeleri.

c) BSKS veri tabanı üzerinden yayımlanan ve/veya üretici/yetiştirici örgütünce düzenlenen çiğ süt destekleme icmaline esas tablo.

ç) Satılan çiğ sütün cinsi, fiyatı, teslim tarihi ve miktarının gösterildiğini içeren üye/ortaklarının listesi,  fatura/e-Fatura/e-Arşiv Fatura/müstahsil makbuzu/e-Müstahsil Makbuzu
(e-Faturalar/e-Arşiv Faturalar, xml formatında, silinemez CD, DVD veya USB belleğe kayıtlı olmalıdır).

d) DİTAP üzerinden satışı yapıldı ise üretici/yetiştirici örgütüne teslim edilen alım satım ile ilgili sözleşme ve fatura/e-Fatura/e-Arşiv Fatura/müstahsil makbuzu/e-Müstahsil makbuzu. Fatura bilgilerinde DİTAP sözleşme numarası ve tarihi bulunur.

(8) Veri girişi yapacak üretici/yetiştirici örgütlerince istenilecek belgeler şunlardır:

a) Başvuruda bulunan üyelerden ilgili destekleme dönemi için alınan başvuru dilekçeleri.

b) Satılan süt miktarının litre olarak gösterildiği fatura/e-Fatura/e-Arşiv Fatura/müstahsil makbuzu/e-Müstahsil Makbuzu (e-Faturalar/e-Arşiv Faturalar, xml formatında, silinemez CD, DVD veya USB belleğe kayıtlı olmalıdır).

c) DİTAP üzerinden satış yapıldı ise alım satım ile ilgili sözleşme ve fatura/e-Fatura/e-Arşiv Fatura/müstahsil makbuzu/e-Müstahsil makbuzu. Fatura bilgilerinde DİTAP sözleşme numarası ve tarihi bulunur.

(9) Üretmiş olduğu çiğ sütü, üretici örgütleri aracılığı ile süt ürünü olarak ESK’ye satan üreticilerden istenen belgeler şunlardır:

a) Üretici örgütü ile ESK arasında yapılan sözleşme.

b) Üretici örgütü tarafından sözleşme kapsamında kesilen müstahsil makbuzu.

c) Üretici örgütünün süt ürünü üretimi için anlaştığı, işletme onay belgesine sahip süt işleme tesisi ile yapmış olduğu sözleşme ve çiğ sütün süt ürününe çevrilmesine ilişkin fatura.

ç) Üretici örgütünün sözleşme kapsamında ESK’ye sattığı süt ürünü faturası.

d) DİTAP üzerinden satış yapıldı ise alım satım ile ilgili sözleşme ve fatura/e-Fatura/e-Arşiv Fatura/müstahsil makbuzu/e-Müstahsil makbuzu. Fatura bilgilerinde DİTAP sözleşme numarası ve tarihi bulunur.

(10) Çiğ Sütün Arzına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/20) kapsamında, çiğ süt satan hastalıktan ari işletmeler, üyesi oldukları üretici/yetiştirici örgütüne aşağıdaki belgeler ile başvuruda bulunurlar:

a) Başvuruda bulunanlardan ilgili destekleme dönemi için alınan başvuru dilekçeleri.

b) Hastalıklardan ari işletme belgesi.

c) Çiğ sütün arzı için izin belgesi.

ç) Satılan süt miktarının litre olarak gösterildiği fatura/e-Fatura/e-Arşiv Fatura/müstahsil makbuzu/e-Müstahsil Makbuzu (e-Faturalar/e-Arşiv Faturalar, xml formatında, silinemez CD, DVD veya USB belleğe kayıtlı olmalıdır).

d) DİTAP üzerinden satış yapıldı ise alım satım ile ilgili sözleşme ve fatura/e-Fatura/e-Arşiv Fatura/müstahsil makbuzu/e-Müstahsil makbuzu. Fatura bilgilerinde DİTAP sözleşme numarası ve tarihi bulunur.

(11) Destekleme icmallerinin hazırlanması döneminde uyulacak esaslar şunlardır:

a) En fazla bir aylık olarak düzenlenen müstahsil makbuzu ve/veya faturaların asılları veya nüshaları destekleme için esas alınır. Her ne suretle olursa olsun bunların fotokopileri veya onaylı suretleri dikkate alınmaz. Fatura/müstahsil makbuzları ile e-Fatura/e-Arşiv Fatura/e-Müstahsil Makbuzu çıktılarında, işletme onay belge numarası, süt işleme tesisinin adı, adresi, üretici/yetiştiricinin adı, soyadı, adresi ve teslim edilen sütün türü, litre olarak miktarı, litre fiyatı ve tutarı ile soğutma tankı üzerinden pazarlanmış ise “soğutulmuş çiğ süt” ibaresi, süt soğutma tankı sahibi, sorumlusu veya yetkilisinin adı, soyadı, imzası ve süt soğutma tankı kod numarası, süt işleme tesisi yetkilisinin imzası ve kaşesinin bulunması gerekir.

b) Çiğ Sütün Arzına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/20) kapsamında, süt üreten işletmeler için en fazla bir aylık olarak düzenlenen müstahsil makbuzu ve/veya faturaların asılları veya nüshaları destekleme için esas alınır. Her ne suretle olursa olsun bunların fotokopileri veya onaylı suretleri dikkate alınmaz. Fatura/müstahsil makbuzları ile e-Fatura/e-Arşiv Fatura/e-Müstahsil Makbuzu çıktılarında üretici/yetiştiricinin adı, soyadı, adresi ve teslim edilen sütün türü, litre olarak miktarı, litre fiyatı ve tutarı, süt dolum tesisi için adı, adresi ile süt dolum tesisinin işletme kayıt ve kod numarası, yetkilisinin imzası ve kaşesinin, yerel perakendeciler için işletme kayıt numarası bulunması gerekir.

c) Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamındaki süt işleme tesisleri, süt dolum tesisleri ve yerel perakendeciler ile ilgili bilgilerin BSKS’ye girilmesi ve güncellenmesinden, kayıt ve onay işlemlerini yürüten il müdürlükleri sorumludur.

ç) İl müdürlükleri veri giriş yetkisi için başvuruda bulunanlardan uygun gördüğü üretici/yetiştirici örgütlerini HAYGEM’e bildirir. Bu örgütler HAYGEM tarafından BSKS’de tanımlanır.

(12) Destekleme icmallerinin hazırlanmasına ilişkin hususlar şunlardır:

a) Veri giriş yetkisi bulunan üretici/yetiştirici örgütleri kendi üyelerinin İcmal-1’e esas tablolarını, aylar bazında hazırlar ve BSKS’ye veri girişini yapar.

b) Veri giriş yetkisi almış üretici/yetiştirici örgütlerinin bulunmadığı yerlerde üreticinin İcmal-1’e esas tabloları, üretici/yetiştirici örgütlerince aylar bazında hazırlanır ve BSKS’ye girilmesi için il/ilçe müdürlüklerine teslim edilir. İcmal-1 listelerinin BSKS’ye veri girişleri il/ilçe müdürlüklerince yapılır.

c) BSKS’ye süt girişlerinin, üretici/yetiştiricilerin üretimde bulundukları ilçe için il/ilçe müdürlükleri veya yetkilendirilmiş üretici/yetiştirici örgütlerince yapılması esastır.

ç) Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/64) kapsamında analizi yapılarak sınıflandırılan çiğ inek sütüne ait analiz sonuçları online olarak aktarılır. Söz konusu verilerin aktarılamadığı durumlara BSKS’ye kaydı, veri giriş yetkisi bulunan süt üretici birliklerince yapılır.

(13) Destekleme icmallerinin il/ilçe müdürlüklerince incelenmesine ilişkin hususlar şunlardır:

a) Süt icmallerinin incelenmesinde; üretici/yetiştiricilere ait fatura/e-Fatura/e-Arşiv Fatura/müstahsil makbuzu/e-Müstahsil Makbuzu uygunluğu, bunların BSKS veri tabanına doğru girilip girilmediği, satılan süt miktarının destekleme dönemindeki sağmal hayvan sayısı, ırkı ve laktasyon durumu ile uyumlu olup olmadığı, süt soğutma tanklarının kapasitesinin üzerinde kullanılıp kullanılmadığı dikkate alınır. Uygun olmayan hatalı belgeler, girişler ve hayvan sayısı ile süt miktarında uyumsuzluk olanlar ile soğutma tanklarının kapasitesinin üzerinde pazarlanan sütler icmal listesinden çıkartılır.

b) Elektronik ortamda alınan e-Fatura, http://www.efatura.gov.tr internet adresinde bulunan e-Fatura görüntüleyici ile açılarak, mali mühür bulunup bulunmadığı ve alınan çıktısı ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilir. Yapılan kontrolde uygun bulunmayanlar icmal listesinden çıkartılır. E-Fatura çıktısı, kontrolü yapan il/ilçe müdürlüğü BSKS sorumlu personeli tarafından imzalanır.

c) E-Arşiv faturalar elektronik ortamda teslim edilir ve Belge Doğrulama web adresinden il/ilçe müdürlüklerince kontrol edilir.

ç) Elektronik ortamda düzenlenen ve elektronik sertifika ile imzalanan e-Müstahsil Makbuzunun üzerinde, Gelir İdaresi Başkanlığı sistemleri üzerinden sorgulanıp doğrulanabileceği karekoda veya barkoda yer verilmesi zorunludur.

d) İnceleme sonrasında işlemi yapılan sözleşme, fatura/e-Fatura/e-Arşiv Fatura/müstahsil makbuzu/e-Müstahsil Makbuzları ve destekleme başvuru dilekçeleri İcmal-1 18/10/2019 tarihli ve 30922 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında il/ilçe müdürlüğü birim arşivlerinde muhafaza edilir.

 BİZE ULAŞIN
ADRES :
Fatih Mahallesi 1101. Sokak No:7, Efeler / AYDIN, TÜRKİYE
Konumu Göster
TELEFON :
0 (256) 211 30 14
FAKS :
0 (256) 211 40 09
SOSYAL MEDYA :
https://twitter.com/ADSYB_
 ADSYB DÜVE İŞLETMESİ
ADRES :
Alamut Mah. Alamut Sokak No:884, 09760 Bozdoğan / AYDIN, TÜRKİYE
Konumu Göster