İşletmelerde Klınık Vakaların Takıbı Ve Kayıt Altına Alınması

Düşük karda çalışan süt sığırcılığı işletmelerinde girdilerin pahalı olması, ürün değerinin istikrarsız olması işletme sahiplerine kayıt tutma zorunluluğu getirmiştir. Ancak bu kayıt tutma çoğu kez giden yem ücreti ve giren süt geliri şeklindedir.Günümüzün modern işletmelerinde bunun yeterli olmadığı Soykütüğü kayıtları ve infertilite , klinik vaka kayıt sisteminin tutulması karlılığı etkileyen en önemli faktörler haline geldiği görülmüştür. Hastalık ve infertilite problemlerinin kontrolü işletme başarısını doğrudan etkiler. Ülkemizde kayıt sistemi yaygın olmadığından işletmelerde subklinik mastitis vakasından süt kaybı ve döl tutmama problemi yaşayan sorunlu hayvanlardan dolayı ortaya çıkan ekonomik kayıp belli değildir. Ancak bir Avrupa ülkesinde yapılan araştırmalarda gizli mastitisten dolayı bir ineğin bir laktasyonda ortalama 167 dolar civarında kaybı olduğu sanılmaktadır. Bu kayıpların bizim ülkemizde daha çok olabileceğini düşünmek zor değildir. .Gelişmiş ülkeler süt üretim miktarı ve kalitesini kontrol edebildikleri için buna yönelik yasal düzenlemeler getirebilmişlerdir. Yaptıkları çalışmalar sonucunda süt tanklarında SCS 400.000 hücre üzerindeki sütlerde İnsan sağlığı açısından insan tüketiminde kullanılmamaktadır. Ülkemizde sütün pazarlanmasında henüz bu önemli çalışma tam anlamıyla yapılamamaktadır.

İşletmelerde yaşanan sorunların ve hastalıkların tamamen önüne geçebilmek için işletmede bulunan hayvanların sıkı bir takip ve gerçekçi bir kayıt sistemiyle önüne geçilebileceğini düşünüyoruz. İşletmede bulunan hayvanların süt verim performanslarını, sütün niteliğini ve bir yılda hangi hastalıkları geçirdiği bilinmesi, kayıt altında alınması ve durum değerlendirmesi sonucu işletmede bundan sonra yaşanabilecek olumlu yada olumsuz bütün olaylarda bize ışık tutacaktır. örneğin sun’i tohumlamada , tohumlama tarihi , boğası ve tohumlama sayısının bilinmesi ve kayıt edilmesi çok önemlidir. Tohumlanan hayvanın 21. gün, 42. günlerde sıkı takip edilerek kızgınlık belirtisi göstermemesi gebeliğin gerçekleştiğini, 90. günlerde de gebelik muayenesi yapılarak gebelik netleştirilir ve işletme için zaman kaybını önler.


Tohumlama boğasının bilinmesi doğacak buzağının ileride ne gibi özelliklere sahip olacağı ve işletme verimliliğini tahmin etmemize sağlar Bir gebelik için tohumlana oranı 1.5 dan yukarı ise o işletmenin tohumlamadan zarar ettiği ve o işletme de tohumlanan hayvanların jinekolojik problemleri olduğunu gösterir. Kayıt sistemi düzgün olmayan işletmelerde tohumlanan tarihi bilinmediğinden, hayvan geç kuruya çıkarılmakta, bazen sağılırken hayvan doğum yapabilmektedir. Buda yeteri kadar dinlenemeyen meme dokusu, kendini toparlayamadan yeni bir laktasyona başlamakta dolayısıyla önceki süt miktarını verememektedir. Gene kuruya geç bırakılan gebelik sonucu doğan buzağılar annelerinden yeterli beslenemediklerinden dolayı normalden daha zayıf doğmaktadır.

Aşılamalarda, hangilerinin aşılanacağı ve rapellerin (tekrarlanma) hangi tarihte uygulanacağı sıkı sıkıya takip edilmelidir. Örneğin ilk defa mastitis aşısı uygulayan işletme tekrarını 15.günden geç veya erken uygularsa o aşılamadan yeterli sonuca alamayacaktır. Süresi biten aşıların tekrarı aşının cinsine göre uygulamalar olacağından veteriner hekiminize aşı uygulama tarihini hatırlatmanız gerekmektedir.

İşletmelerde mevcut hayvan populasyonunda çok değişik özelliklere sahip olan sığırlar vardır. örneğin bir inek diğerleri ile aynı beslendiği halde daha fazla hypocalsemia (doğum felci) olur. Veya biri her doğumdan sonra sonunu (retentio secondorum) atmaz. Aynı sağım koşullarında bile bir hayvan devamlı mastitis olur. İşte bu vakaları ve hangi hayvanların olduğunu tarihleri ile birlikte kayıt edilmeli, çünkü sürüden çıkaracağınız hayvanların hangilerini olması gerektiğini size bu kayıtlar yardımcı olacaktır. Günümüzde ilaçların çok pahalı olması ve tedavi edilen ineğin ekonomik performansının zayıflaması işletmedeki yem dahil tüm masrafların %15’i civarındadır.

İşletmede süt verilerinin kayıt altına alınması da büyük önem arzeder. İşletmenin süt veriminin bilinmesi rasyon hazırlanmasında gereklidir. Rasyon hazırlanmasında süt veriminin yanında canlı ağırlığınında bilinmesi gerekmektedir. Uygun rasyonun hazırlanması sonucu hayvanların verimlerine göre beslenmesi sağlanarak yem maliyetinin düşmesi sağlanır. Ayrıca uygun rasyon işletmedeki sindirim hastalıklarını ve beslenme kökenli döl tutmama problemlerini en aza indirmemizi sağlar. 
Görüldüğü gibi bugüne kadar önem verilmeyen klinik vaka ve verim kayıtlarının tutulması günümüzde hem ekonomik karlılıkta hem de işletmede bundan sonraki vereceğimiz kararlarda bizlere yardımcı olacaktır. Süt fiyatlarının artması yada ekonomik yem temini kadar işletmenize karlılık sağlayacaktır.

 BİZE ULAŞIN
ADRES :
Fatih Mahallesi 1101. Sokak No:7, Efeler / AYDIN, TÜRKİYE
Konumu Göster
TELEFON :
0 (256) 211 30 14
FAKS :
0 (256) 211 40 09
SOSYAL MEDYA :
https://twitter.com/ADSYB_
 ADSYB DÜVE İŞLETMESİ
ADRES :
Alamut Mah. Alamut Sokak No:884, 09760 Bozdoğan / AYDIN, TÜRKİYE
Konumu Göster