Kuruluş Belgesi

AYDIN İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ANASÖZLEŞMESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Birliğin adı, amaç, kapsam ve birliğin görevleri

 

Birliğin adı

            MADDE 1- (1) Bu anasözleşme hükümlerini kabul eden, hayvan gen kaynaklarının korunması, araştırılması, tespiti, ıslahı, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve pazarlanması konularında faaliyet göstermek amacıyla gerçek veya tüzel kişi yetiştiriciler tarafından, tüzel kişiliği haiz ve özel hukuk hükümlerine tabi Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği kurulmuştur.

(2) Damızlık sığır yetiştiricileri birliği en az yedi yetiştiricinin bir araya gelmesiyle kurulur. İl düzeyinde ıslah amacına yönelik aynı türden yalnızca bir birlik kurulabilir.

(3) Birliğin çalışma bölgesi; İl hudutları dâhilindedir. Birlik, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa istinaden hazırlanan 26/08/2016 tarihli 29813 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe giren Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelik çerçevesindeki görevleri üstlenir.

(4) Birliğin adı; “Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’dir.

(5)Birliğin kısa unvanı ADSYB

(6) Birliğin yönetimi İl merkezidir. Ancak potansiyeli olan ilçelerde merkezin sicil kaydına atıf yapılmak kaydıyla Bakanlığın izniyle şube veya irtibat bürosu açabilir; birliğin görevlerini yürütmek üzere ihtiyaç duyduğu sayıda personel çalıştırabilir.

Amaç ve kapsamı

MADDE 2- (1) Bu anasözleşmenin amacı; Aydın ilinde hayvan gen kaynaklarının korunması, araştırılması, tespiti, ıslahı, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve pazarlanması konularında faaliyet göstermek amacıyla; sığır türünde, gerçek veya tüzel kişi yetiştiriciler tarafından, tüzel kişiliği haiz ve özel hukuk hükümlerine tabi birliklerin kurulması, işleyişi, görevleri, yönetimi ve denetimleriyle ilgili usul ve esasları belirlemektir.

 (2)   Bu anasözleşme; yerli gen kaynaklarının korunması,  gerek yurt dışından ithal edilen, gerek yurt içinde yetiştirilen sığırların verimlerinin artırılması, soy kütüğü ve ön soy kütüğü kayıtlarının tutulması, sürü kayıtlarının tutulması, ıslah programlarının yürütülmesi, ıslah çalışmaları için temel olacak damızlık sığır, sperma, yumurta ve embriyonun; üretimi, yurt içinden tedariki ve/veya yurt dışından ithalatının yapılması, depolanması,  dağıtımı ve pazarlanması, suni tohumlama ve biyo-teknolojik hizmetlerin verilmesi,  belgelendirilmesi ve bu kayıtlara esas teşkil edecek verim kontrollerinin yapılması, sigorta işlemlerinin yapılması, projelendirme ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, üyelerin eğitimlerinin sağlanması, yayım ve yayın faaliyetlerinin yürütülmesi, araştırma çalışmalarının yapılması, faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla ihtiyaç olan yerlerde şube ve irtibat bürosu açmak, üyeler arasında yarışmalar, müzayede, fuar, sergi ve panayırlar düzenlenmesi, yetiştirilen ırkların tanıtılması, üye ihtiyaçlarının temin ve tedariki ile her türlü üretimin yurt içi ve yurt dışında pazarlanması, ürünlerin değerlendirilmesi için gerekli tesislerin kurulması, kiralanması ve işletilmesi, üyelerinin ulusal ve uluslararası düzeyde temsiliyle ilgili hususlar ile Bakanlık ve/veya merkez birliği’nin planlayacağı her türlü hayvan ıslahı çalışmalarını yürütmek amacıyla kurulacak birliklerin kuruluş ve hizmetleri ile ilgili esas ve usulleri kapsar.

 

Birliğin görevleri

MADDE 3-(1) Birlik aşağıda belirtilen görevleri yürütür:

a)Üyeleri arasında dayanışmayı sağlamak, çıkarlarını korumak, yasa ve yönetmeliklerde belirtilen amaçlarını gerçekleştirmeleri doğrultusunda faaliyetlerini yönlendirmek,

b)Üyelerin mesleki eğitimlerini sağlamak, bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla kurs, seminer ve benzeri organizasyonları düzenlemek, eğitim çalışmaları ve araştırmalar yapmak veya yaptırmak, her türlü basılı yayım ve diğer yollarla üyeleri arasında iletişim ve haberleşmeyi sağlamak,

c)Bakanlıkça merkez birliğine verilen yetkiler doğrultusunda, Bakanlığın kontrol ve denetiminde ön soy kütüğü, soy kütüğü, döl kontrolü ve/veya ıslah programları faaliyetlerini yürütmek,

ç)Üyelerin sığırlarına suni tohumlama ve embriyo transferi hizmetleri vermek, suni tohumlama ile ilgili sperma ve benzeri malzemeleri temin etmek, depolamak, dağıtmak ve pazarlamak,

d)Yetiştiricilerin damızlık materyal, alet ve ekipman, kaba yem, kesif yem, yem bitkileri tohumlukları ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak, bunları depolamak, dağıtmak ve pazarlamak,

e)Yurt içinden veya gerekli hâllerde yurt dışından sağlanan erkek ve dişi hayvan, sperma, yumurta, embriyo ya da diğer biyolojik materyali kullanarak ıslah programları ile bütünleşen her türlü faaliyet için gerekli kadro ve ekipleri oluşturmak, gerekli hâllerde sperma, yumurta, embriyo ve benzeri ıslah materyallerini üretmek için Bakanlık izniyle ya da Bakanlıktan ruhsatlı üretim merkezleri ve laboratuvarlar kurmak ve araştırma kurumlarıyla iş birliği yapmak, bu konudaki bilgileri yetiştiricilere duyurmak, kullanımlarına imkân veren sistemler geliştirmek ve bu konuda kurslar düzenlemek,

f)Sığırların bakım ve beslenmesi ile ilgili her türlü girdi temini ile teknik ve idari tedbirleri almak veya aldırmak,

g)Üyelerce yetiştirilen damızlık sığırların satışını yapmak, satışlarını organize etmek, bunun için müzayede düzenlemek, fuar, sergi ve panayırlar kurmak ve kurulanlara katılmak, yarışmalar tertiplemek, ödüller vermek ve yetiştirilen ırkları tanıtmak,

ğ)Yetiştiricilerin ürünlerinin değer fiyatına satışını sağlayacak her türlü pazarlama organizasyonları ve ürün işleme tesislerini kurmak, kiralamak ve işletmek,

h)Damızlık sığır ve işletmelerle ilgili her türlü sigorta hizmetlerini yapmak veya yaptırmak,

ı)Kredi temini konusunda çalışmalarda bulunmak,

i)Kuruluş amacı ile ilgili ihtiyaç duyulan araştırmaları yapmak veya yaptırmak,

j)Sığırcılığın geliştirilmesi amacıyla gerekli tesisleri kurmak, tesislere ortak olmak, işletmek, gerektiğinde bu işler için tüm hisseleri birliğe ait olmak üzere şirket ve/veya iktisadi işletme kurmak,

k)Merkez birliğinin birliğe tahsis etmiş olduğu sayıda genetik materyali temin etmek ve üye işletmelerde kullanmak veya kullandırmak,

l)Kayıt sistemi ve verim kayıtları için gerekli girdileri merkez birliği aracılığı ile tedarik etmek, kullanmak ve/veya kullandırmak,

m)Faaliyet alanı ile ilgili olarak üyelerinin ihtiyaçlarına yönelik iş ve işlemler ile danışmanlık ve projelendirme hizmetlerini vermek,

n)Üyelerinin üretmiş olduğu her türlü ürünü yurt içi ve yurt dışında pazarlamak, üyelerinin ihtiyaç duyduğu her türlü girdiyi yurt içi veya yurt dışından temin etmek,

o)Islah amaçlı olarak yapacağı genetik materyal temininde Bakanlığın yayınlayacağı talimatlara uymak,

ö)Çalışma konuları ile ilgili merkez birliğine ve diğer örgütlere üye olmak,

p) Birlik tüzel kişiliği adına faaliyet alanı ile ilgili proje hazırlamak ve uygulamak,

r)Birliğin çalışmalarını yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak, mevcut gelişmeleri izlemek amacıyla ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum ve toplantılar düzenlemek veya ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum ve toplantılara katılmak ve gelişmeleri üyelerine aktarmak.

(2)Bu madde hükümleri uyarınca birlik tarafından kurulacak şirket ve/veya iktisadi işletmelerin faaliyet alanı, birliğin faaliyet alanı ile sınırlıdır.

(3)Birlik, genel kurulda karar almak şartıyla birinci fıkrada belirtilen hizmetlere karşılık olarak üyelerden hizmet bedeli alabilir.

(4)Birlik, vermediği hizmet karşılığında ücret talep edemez.

(5)Yurt dışından sağlanması planlanan, genetik materyal veya hayvan gen kaynakları, yabani ve istilacı yabancı türe ait ise Orman ve Su İşleri Bakanlığından uygun görüş alınması mecburidir.

İKİNCİ BÖLÜM

Üyelik Şekli ve Üyelik İşlemleri

Birlik üyelik şekli

MADDE 4 - (1) Birlik üyeleri şunlardır.

a) Asıl Üye:  Asgari 5 baş ineğe sahip kendi türünün ıslah programına ve/veya soy kütüğü sistemlerine dâhil olan gerçek veya tüzel kişi yetiştiricileri,

b) Aday üye: Ön soy kütüğü sistemine kayıtlı, 5 başın altında ineğe sahip ya da asıl üye olmaksızın birlik imkânlarından kısıtlı olarak yararlanmak isteyen gerçek veya tüzel kişi yetiştiricileri,

ifade eder.

(2) Aday üyelerin, talep etmeleri ve asıl üyelik şartlarına haiz olması halinde yönetim kurulu bunları asıl üye olarak kabul etmek zorundadır.

Üyelik şartları

MADDE 5 – (1) Birlik, asıl ve aday üyelerden oluşur.

(2) Birliğe asıl üyelikte aşağıdaki şartlar aranır:

a) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

b) Asgari 5 baş ineğe sahip olmak,

c) Islah programının teknik ve mali yükümlülüklerini yerine getirmek soy kütüğü kayıt sistemlerine dâhil olmak ve/veya performans kontrolü yapacak imkân ve altyapıya sahip olmak,

ç) İşletmesi aynı il hudutları içerisinde bulunmak,

d) Fiilen ıslaha esas olmak üzere verim kayıtlarını tutmak veya Bakanlık tarafından uygulanan ıslah programlarını yürütüyor olmak,

e) Islah programlarıyla ve/veya soy kütüğü sistemleri ile ilgili görev ve sorumlulukları kabul etmek,

f) Genel kurul tarafından belirlenmiş olan üye giriş aidatını ve yıllık aidatını ödemek,

g) Suni tohumlama uygulamasını yapıyor veya yaptırıyor olmak,

ğ) Döl Kontrolü Projesi'ne katılmak,

(3) Birliğe aday üyelikte aşağıdaki şartlar aranır.

a) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

b) 5 başın altında ineğe sahip işletmeler ile yeterli sayıda ineğe sahip olmakla birlikte asıl üye olmaksızın birlik imkânlarından kısıtlı olarak yararlanmak istemek,

c) Ön soy kütüğü sistemine, kayıtlı olmak,

ç) Aldığı hizmetlerin karşılığı olan mali yükümlülüklerini yerine getirmek,

d) İşletmesi aynı il hudutları içinde olmak.

 

(4) Asıl üyeler, birlik genel kuruluna katılma ve oy kullanma hakkına sahiptir. Birliğin tüm hizmetlerinden ayrıcalıklı ve öncelikli olarak yararlanırlar.

(5) Aday üyelerin birlik genel kuruluna katılma ve oy kullanma hakları yoktur. Aday üyeler, yalnızca birlikten almış oldukları hizmetlerin bedelini ödemekle yükümlü olup, asıl üyeler için belirlenen ücretlerden az olmamak kaydıyla bu hizmetlerden yararlanabilirler.

(6) Anasözleşmedeki yükümlülükleri bütün hak ve ödevleri ile birlikte kabul ettiğine dair dilekçe vermiş olmak.

Birlik üyeliğine kabul

MADDE 6 - (1) Birliğe üye olabilmek için, bu anasözleşmede yazılı üyelik hak ve ödevlerinin,

a) Kuruluş aşamasında anasözleşmeyi imzalayarak,

b) Sonradan girişte, bir üyelik taahhütnamesi vermek suretiyle.

kabul edilmiş olması gerekir.

(2) Birlik üyeliğine kabul, yönetim kurulu kararı ile olur. Yönetim kurulu, ana sözleşmede belirtilen üyelik şartlarını taşıyan yetiştiricileri üyeliğe kabul etmek zorundadır. Asıl Üyeliğe kabul edilenlerden giriş aidatının tamamı tahsil edilir.

(3) Birlik yönetim kurulu, üyelik için yapılan başvuruyu inceleyerek, bir ay içerisinde olumlu veya olumsuz cevaplamakla yükümlüdür. Cevabın olumsuz olması hâlinde talepte bulunan yetiştiricinin itirazı, birlik denetleme kurulu aracılığıyla, yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine aldırılır. Genel kurulun kararı kesindir. Olumsuz cevabın birlik denetleme kurulu aracılığıyla ilk genel kurul gündemine aldırılmaması hâlinde, talep eden, Bakanlık il müdürlüğüne müracaat edebilir. Bu durumda yetiştiricinin itirazı Bakanlık il müdürlüğü tarafından incelenir. Bakanlığın, üyeliğin kabulüne dair vereceği kararın ilgili birliğe tebliği tarihinde üyelik gerçekleşmiş olur.

(4) Tarımsal üretici örgütleri, birliğe tüzel kişi olarak üye olabilirler, bu durumda kanuni temsilcilerini birliğe bildirmek zorundadırlar.

(5) Üyelik şartlarını taşımayan yetiştiricileri üyeliğe kabul eden veya üyelik şartlarını sonradan kaybettiği anlaşılan yetiştiricilerin üyelikten çıkarılmasına ilişkin iş ve işlemleri yerine getirmeyen yönetim kurulu üyeleri hakkında 67 inci madde hükümleri doğrultusunda işlem yapılır.

Birlik üyeliğinin düşmesi

MADDE 7- (1) Birlik üyeliği, üyenin ölümü halinde düşer. Ölen gerçek kişinin birlik ve/veya merkez birliği yönetim ve denetleme kurulu üyelikleri var ise sonlanır.

(2) Üyelikten düşme, yönetim kurulu kararıyla olur ve üyelik defterine işlenmekle kesinleşir.

(3) Üyeliğin düşmesi, üyenin birliğe olan borçlarını ortadan kaldırmaz. Yönetim kurulu, üyelikten düşme durumunu üyenin yasal mirasçılarına tebliğ eder. Yasal mirasçılar, tebliğ tarihinden itibaren iki ay içerisinde bu borçları ödemekle yükümlüdür.

Birlik üyeliğinden çıkma ve çıkmanın sınırlandırılması

MADDE 8- (1) Üyelikten çıkma, üyenin yazılı talebi üzerine alınan yönetim kurulu kararı ile olur ve bu kararın ilgiliye tebliği ile kesinleşir. Üyelikten çıkma talebi, başvuruyu takip eden ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlanır ve gecikmeksizin ilgiliye tebliğ edilir. Üyelikten çıkılması, üyenin birliğe olan borçlarını ortadan kaldırmaz. Üyelikten çıkan yetiştirici, birliğe olan borçlarını, üyelikten çıkma durumunun kesinleşmesinden itibaren iki ay içerisinde ödemekle yükümlüdür.

(2) Mücbir sebepler dışında asıl üyeler, iki yılı doldurmadan önce üyelikten çıkmak için başvuru yapamazlar. Ayrıca, birliğin mevcudiyetinin tehlikeye düşmesi hâlinde birlik yönetim kurulu üyelikten çıkma taleplerine süre sınırlaması getirebilir. Bu süre iki yılı aşamaz.

 

(3) Üyelik tarihinden itibaren iki yıllık sürenin bitiminden sonra ve üyelikle ilgili bir süre sınırlamasının da getirilmediği hâllerde, usulüne uygun olarak yapılacak üyelikten çıkma başvurusunun yönetim kurulu tarafından karara bağlanmaması hâlinde üye, üyelikten çıkmaya ilişkin beyanını noter aracılığı ile birliğe bildirir. Tebliğ tarihi, üyelikten çıkma tarihi olarak kabul edilir.

Birlik üyeliğinden çıkarılma

MADDE 9- (1) Birlik üyeleri, bu anasözleşmede açıkça gösterilmeyen sebeplerle üyelikten çıkarılamaz. Bu hükme aykırı hareket edenler hakkında 67. madde hükümleri doğrultusunda işlem yapılır.

(2) Aşağıdaki hallerde yetiştiriciler üyelikten çıkarılır;

a) Kanunda ve bu anasözleşmede düzenlenen üyelik şartlarını kaybetmiş olmak,

b) Islah programı kapsamında, şahsına kullanım için tahsis edilmiş olan genetik materyalleri, yazılı olarak uyarılmasına rağmen kullanmamak veya kullandırmamak,

c) Islah faaliyetleri ile ilgili olarak birlik veya birlik personelinin yürütmesi gereken çalışmaları engellemek, işletmesinde çalışılmasına yazılı olarak uyarılmasına rağmen izin vermemek,

ç) Genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına, yazılı olarak uyarılmasına rağmen uymamak,

d) Giriş aidatını ve/veya yıllık aidatı ya da varsa yükümlü olduğu hizmet bedelini, dört ay içerisinde yazılı olarak yapılan iki uyarıya rağmen ödememek.

(3) Üyenin, Kanunda ve bu anasözleşmede düzenlenen üyelik şartlarını kaybetmesi hâlinde, bu durumun yönetim kurulunca tespit edilmesinden itibaren üyelik şartlarını yeniden sağlayabilmesi için bu üyeye dört ay süre verilir. Bu sürenin sonunda asıl üyelik şartlarının sağlanamaması halinde üyenin statüsü, asıl üyelikten aday üyeliğe düşürülür. Bu hüküm, madde kapsamında yer alan 2. fıkranın (b) bendindeki koşulu kapsamaz.

(4) Üyelikten çıkarılmaya, yönetim kurulunca karar verilir. Çıkarılma kararı gerekçeleriyle birlikte, yönetim kurulu karar defteri ve üyelik defterine yazılır. Yönetim kurulunun çıkarılma kararının onaylı örneği çıkarılan üyeye tebliğ edilmek üzere, on gün içinde notere tevdi edilir. Üye, üç ay içerisinde çıkarılmaya ilişkin kararla ilgili olarak genel kurula itirazda bulunabilir. Bu itiraz, ilk toplanacak genel kurula sunulmak üzere yönetim kuruluna noter aracılığıyla tebliğ ettirilecek bir yazıyla yapılır. Genel kurula itiraz edildiği takdirde yönetim kurulunun çıkarma kararı aleyhine dava açılamaz. İtiraz üzerine genel kurulca verilecek karara karşı dava hakkı saklıdır. Üç aylık süre içinde hakkında genel kurula itiraz edilmeyen veya iptali için dava açılmayan çıkarılma kararı kesinleşir. Çıkarılmasına karar verilen üye, itirazının görüşüldüğü genel kurulda kendisiyle ilgili oylamada oy kullanamaz.

(5) Haklarındaki çıkarma kararı kesinleşmeyen üyelerin hak ve yükümlülükleri çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar devam eder.

(6) Birlik üyeliğinden düşen, üyelikten çıkan ve çıkarılan yetiştiriciler, birliğin mal varlığından herhangi bir hak iddia edemez. Ancak varsa ödemiş oldukları giriş aidatları üyenin birliğe olan borçlarına mahsup edildikten sonra kalan kısmı üyeye üç ay içerisinde iade edilir. Üyelikten düşen, çıkan ve çıkarılan yetiştiricilerin üyelik dönemlerine ait zararlardan dolayı oluşan sorumluluğu ortadan kalkmaz.

 

Tekrar birliğe üye olma

MADDE 10- (1) Üyelikten çıkan veya çıkarılan üyeler, çıkma/çıkarılma nedeni ortadan kalktıktan sonra, tekrar birliğe üye olabilirler. Birliğe tekrar üye olmada, üyeliğe kabul şartları aranır.

          (2) İki defa üyelikten çıkan veya çıkarılan yetiştiriciler üç yıl süreyle birliğe tekrar üye olamaz.

Birlik üyeliğinin devir edilmesi

MADDE 11- (1) Üyenin ölümü durumunda, ölen üyenin ölümünü müteakip veraset ilamına göre üyeliğin devri yapılabilir. Ölen kişinin üyeliğinin devri için aşağıdaki belgeler istenir;

a) Üyelik devri için başvuru dilekçesi,

b) Veraset ilamı,

c) Birden fazla reşit durumda varisin olması halinde, diğer varislerin işletme ve inekler üzerindeki haklarını rıza ile ilgili varise devir ettiklerine dair noter onaylı belge,

ç) Devir alan kişi adına İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü onaylı işletme tescil belgesi ve onaylı inek varlığı listesi,

 

(2) Ölenin Birlik üyeliği, yönetim kurulu kararı ile üyelik defterinde nedeni belirtilerek düşürülür. Devir alan varise üyelik defterinde yeni üyelik kaydı açılır. İşletme üyeliğini devir alan varisten üyelik giriş aidatı alınmaz.

 

(3) Üyeler, eş, on sekiz yaşından gün almış ve aynı ikametgâhta bulunan çocuğu veya ebeveynine birlik üyelik devri yapabilir. Üyelik devir işlemi için aşağıdaki belgeler istenir:

a) Üyenin işletme ve ineklerle ilgili tüm hak ve ödevlerini eşi, çocuğu veya ebeveynine devir ettiğine dair başvuru dilekçesi (dilekçede devir alan kişinin adı, soyadı ve TC Kimlik numarasının belirtilmesi ve üyenin kendi el yazısı ile imzalanması şartları aranır),

b) Devir alan kişi adına İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü onaylı işletme tescil belgesi ve onaylı inek varlığı listesi.

(4) Yönetim Kurulu kararı ile üyeliği devreden kişinin üyelikten düşme nedeni belirtilerek üyelik defterine işlenir. Devir alan eşi, on sekiz yaşından gün almış çocuğu veya ebeveyni için devir işlemi belirtilmek suretiyle üyelik defterine yeni üyelik kaydı açılır ve üyelik giriş aidatı alınmaz.

(5) Üyenin sahip olduğu ineklerin farklı bir işletme üzerine devri veya kardeşler arası devir işlemi kapsam dışındadır. Bu gibi durumlarda yeni üyelik kabul işlemleri uygulanır.

(6) Üyeliği devir alan kişi, ölen kişinin birliğe olan tüm borç ve sorumluluklarını devir almış sayılır.

(7) Ölüm nedeniyle üyeliği düşen kişinin birlik yönetim kurulu veya denetleme kurulu üyesi olması halinde, yönetim veya denetleme kurulundaki üyeliği de düşer. Devir işlemi, sadece birlik üyeliğini kapsar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Üyelerin Hak ve Ödevleri İle Katılım Payı ve Aidatlar

Aidat ve diğer ücretlerin ödeme şekli

MADDE 12 - (1) Asıl üyelerden giriş aidatı ve yıllık aidat alınır. Giriş aidatı, aylık brüt asgari ücretin % 10’unu; yıllık aidat ise aylık brüt asgari ücretin %5’ini geçmemek şartıyla genel kurul tarafından belirlenir. Giriş aidatı, asıl üyelik işlemi yapılırken peşin olarak ödenir. Giriş aidatının alındığı yıl ayrıca yıllık aidat alınmaz.

           Yıllık aidat, hizmet bedeli ile diğer gelir ve ücretler, genel kurulca karar alınmak şartıyla birlik yönetim kurulu tarafından tahsil edilir.

 

(2) Aday üyelerden giriş aidatı ve yıllık aidatlar talep edilemez. Yalnızca birlikten almış oldukları hizmetlerin karşılığı bedeli ödemekle yükümlüdürler.

 

 

Hizmet Bedeli

MADDE 13 - (1)  Bakanlığın uygun görüşüyle, Birlik, yürüteceği ıslah faaliyetlerine (veri toplama, depolama, kayıt takibi, denetleme, veri analizi, değerlendirme, damızlık seçimi, vb.) yönelik üyelere verilecek hizmetler karşılığında genel kurulca belirlenmek şartıyla yıllık hizmet bedeli olarak;

a) Asıl üyelerden ıslah amacı olarak verim yönüne bakılmaksızın yıllık inek başına genel kurulca belirlenen en fazla aşağıdaki şekilde hizmet bedeli alınır.

1- 50 baş ineğe kadar inek başına 40 litre çiğ süt eşdeğeri bedel,

2- 51-500 arası baş ineğe kadar inek başına 30 litre çiğ süt eşdeğeri bedel,

3- 501 baş ve üzeri inekten sonrası için inek başına 20 litre çiğ süt eşdeğeri bedel,

b) İlgili yılın hizmet bedelinin parasal değerinin belirlenmesinde,  ildeki ilgili yılın ocak ayı beher litre karşılığı brüt çiğ süt satış fiyatı esas alınır ve hizmet bedelinin borçlandırma ve tahsilât şekli yönetim kurulu kararı ile belirlenir,

c) Hizmet bedelinin hesaplanmasında sağmal veya kuru dönemde olmasına bakılmaksızın, üyenin sahip olduğu inek sayısının tamamı dikkate alınır,

(2) Yıllık hizmet bedelinin %95'i il birliğine, %5'i ise merkez birliğine gelir olarak aktarılır.

(3) Yeterli sayıda ineğe sahip olmakla birlikte asıl üye olmaksızın birlik imkânlarından ve birliğin ıslah hizmetinden kısıtlı olarak yararlanmak isteyen aday üyelerin ödemesi gereken hizmet bedeli, asıl üyelerden alınan hizmet bedelinden az ve % 20 sinden fazla olmamak şartıyla birlik yönetim kurulu tarafından belirlenir. Belirlenen hizmet bedelleri birlik merkezinde ilgililerin görebileceği şekilde ilan olunur.

(4) Yıl içinde birliğe üye olan yetiştiriciler, üye olarak kabul edildiği aydan sonraki aylar için yıllık hizmet bedelini ödemekle yükümlüdürler.

Sermaye

MADDE 14 - (1) Birliğin sermayesi asıl üyelerin birliğe girerken ödemiş oldukları giriş aidatlarından oluşur.

(2) Birliğe ayni sermaye kabul edilemez.

Borç Para Alma, yardım ve bağış kabul etme

MADDE 15 – (1) Birlik, amaçlarını gerçekleştirmek için şartları ve miktarı genel kurul tarafından belirlenmek koşulu ile bankalardan, uygun bulacağı kişi ve kuruluşlardan ve üyelerinden borç para alabilir. Gerçek ve tüzel kişilerden bağış ve yardım kabul edebilir.

Bilgi edinme hakkı

MADDE 16 - (1)Yönetim kurulunun faaliyet raporu, bilanço ve gelir-gider farkı cetveli ile denetleme kurulu raporları genel kurul toplantısına bir ay kala üyelerin tetkiki için birlik merkezi ilan panosuna asılır. Bu konuda üyelerin bilgi edinme hakkı birlik organlarından birinin kararı ile yok edilemez veya sınırlandırılamaz.

Sorumluluk

MADDE 17 -(1) Birlik asıl üyelerinin mali sorumluluğu giriş aidatı tutarı ve genel kurulca belirlenecek ek ödeme yükümlülüğü kadardır.

(2) Birlik, alacaklılarına karşı tüm mal varlığı ve aktifleriyle sorumludur.

İflas halinde yükümlülük

MADDE 18 - (1) Birliğin iflası halinde iflas idaresi, asıl üyelerin her birinden payına düşen borcun ödenmesini ister. Aktif bakiyesi pay cetvellerinin kesin olarak tespiti üzerine geri verilir. Asıl üyelerin geçici olarak tespit olunan borçları ile pay cetveli aleyhine icra ve iflas kanunu hükümlerine göre itiraz hakları vardır.

 

 

 

Birliğe yeni giren asıl üyelerin sorumlulukları

MADDE 19 - (1) Birliğin mali durumunu bilerek birliğe yeni üye olan asıl üyeler önceden doğmuş olan birlik borçlarından diğer üyeler gibi sorumlu olurlar. Yukarıda belirtilen kurala aykırı anasözleşme hükümleri ile üyeler arasındaki anlaşmalar üçüncü şahıslar için hüküm ifade etmez.

Sır saklama yükümlülüğü

MADDE 20 - (1) Birliğin ticari defteri ve haberleşme ile ilgili hususların tetkiki, genel kurulun açık bir müsaadesi veya yönetim kurulu kararı ile mümkündür.

(2) İncelenmesine müsaade edilen defter ve belgelerden öğrenilecek mutat sırlar hariç, hiçbir üye Birliğin işleyişine ve faaliyetlerine dair sırları öğrenmeye yetkili değildir.

(3) Her üye, her ne suretle olursa olsun öğrenmiş olduğu birliğe ait sırları sonradan üyelik hakkını kaybetmiş olsa da gizli tutmak zorundadır.

(4) Bu mecburiyete uymayan üye, meydana gelebilecek zarardan birliğe karşı sorumlu olduğu gibi böyle bir üye hakkında birliğin şikâyeti üzerine, bu durumdan herhangi bir zarar doğmasa dahi, gerekli yasal işlemlere başvurulur.

Birliğin dağılmasından sonra sorumluluk

MADDE 21 - (1) Birliğin dağılması halinde, dağılmanın Ticaret Siciline tescilinden başlayarak bir yıl içinde birliğin iflasına karar verildiği takdirde, asıl üyeler gerekli ek ödemelerde bulunmak ile yükümlüdür.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Birliğin Organları

Birliğinin Organları

MADDE 22 - (1) Birlik, aşağıdaki organlardan oluşur:

a)Genel kurul,

b)Yönetim kurulu,

c)Denetleme kurulu.

Birlik Genel Kurulu

MADDE 23 – (1) Genel kurul, birliği temsil eden en yetkili organdır.

(2) Birlik genel kuruluna, genel kurul tarihinden en az doksan gün önce birliğe asıl üye olan ve birliğe karşı yükümlülüklerini yerine getiren asıl üyeler katılabilir.

(3) Genel kurula katılan her asıl üyenin bir oy hakkı vardır ve gerçek kişiler vekâleten oy kullanamazlar.

(4) Asıl üye olarak genel kurula katılacak tüzel kişi (şirket veya üretici örgütü) temsilcileri, temsil etmeye yetkili olduklarına dair belgeyi ibraz etmek zorundadırlar.

(5) Genel kurul aşağıdaki şekillerde toplanır:

a) Olağan genel kurul,

b) Olağanüstü genel kurul.

Genel kurulun görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 24 – (1) Genel kurul, aşağıda belirtilen görev, yetki ve sorumluluklara sahiptir.

a) Anasözleşmeyi değiştirmek,

b) Yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyeleriyle gerektiğinde tasfiye kurulunu seçmek,

c) İşletme hesabıyla bilanço ve gerektiğinde gelir gider farkının bölüşülmesi hakkında karar almak,

ç) Yönetim kurulu ve denetleme kurulunu ibra etmek,

d) Kanun, Yönetmelik veya bu anasözleşme ile genel kurulun yetkisine bırakılmış olan konular hakkında karar vermek,

e) Alım, satım ve kiralama hizmetlerinde takip edilecek usul ile alınacak ürünün niteliğini, azami fiyatını, satılacak ya da kiralanacak ürün ve hizmetlerin asgari fiyatını belirlemek ve yapılacak iş ve işlemler ile ilgili yönetim kuruluna yetki vermek,

f) Merkez birliği genel kurulunda birliği temsil etmek ve oy vermek üzere birliklerin asıl üye sayısına göre aşağıda belirlenen sayıda asıl ve yedek delege olmak üzere;

1)  Asıl üye sayısı 500'e kadar (500 dâhil) olanlardan 6 delege,

2)  Asıl üye sayısı 501’ den 1000’ e kadar (1000 dâhil) olanlardan 7  delege,

3)  Asıl üye sayısı 1001’ den 5000’ e kadar (5000 dâhil) olanlardan 8 delege,

4)  Asıl üye sayısı 5001 ve üzeri olanlardan 8 delegeye ek olarak her 1000 asıl üyeye karşılık 1 delege seçmek ve aynı sayılarda yedek delege seçmek,   

            g) Gerektiği takdirde yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyeleri ile tasfiye kurulu üyelerinin işlerine son vermek.  

            (2) Genel kurulun diğer görevleri şunlardır:

a)  Gerektiğinde hesap tetkik komisyonu seçmek,

b) Yıllık çalışma raporları hakkında karar almak ve bu konuda yönetim kuruluna yetki vermek,

            c) Yönetim kurulu, denetleme kurulu ile tasfiye kurulu ve üyeler tarafından yapılan teklifleri incelemek, bunların arasından yerine getirilmesi uygun görülenlerin iş programına alınmasına ve uygulanmasına karar vermek,

            ç)  Birliğin bir başka birlikle işbirliği yapmasına karar vermek ve bu konuyla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi için yönetim kuruluna yetki vermek,

            d) Anasözleşmede belirtilen faaliyetlerle ilgili kuruluşlara iştirake karar vermek, katılma paylarını belirlemek ve bu konuyla ilgili iş ve işlemlerin yönetilmesi için yönetim kuruluna yetki vermek,

 e) Üyelerin ihtiyaçları ile ilgili araç, gereç ve demirbaşlar ile üretim maddelerinin temini hususunda karar almak ve bu hususta yönetim kuruluna yetki vermek,

 f) Üyelere birlik aracılığı ile sağlanan ayni ve nakdi kredilerin ödeme şekli ve miktarını tespit etmek ve bu hususta yönetim kuruluna yetki vermek,

 g) Yönetim kurulunun hazırlamış olduğu iş programı ve yeni bütçeyi onaylamak,

            ğ) Bakanlıktan izin almak şartıyla şubeler, irtibat büroları açmak,

            h) Alım ve satım merkezleri açmak için yönetim kuruluna yetki vermek,

  ı) Yönetim kuruluna verilecek yetkileri ayrı ayrı görüşerek karara bağlamak ve bunların uygulanmasında yönetim kuruluna yetki vermek,

  i) Banka ve diğer kuruluşlardan temin edilecek kredi ve yardımlar ile gerçekleştirilecek yatırımların yapılmasına karar vermek, iş ve işlemlerle ilgili olarak yönetim kuruluna yetki vermek.

  j) Canlı ve cansız demirbaşların terkini konusunda karar almak ve bu hususta Yönetim Kuruluna yetki vermek,

 k) Uygun bulacağı finans kuruluşlarından alınacak borç miktarı ve koşulları belirlemek ve bu konuda yönetim kuruluna yetki vermek,

  l) Üyelerin yıllık aidatı ve giriş aidatlarını bu anasözleşmenin 12. Maddenin 1. fıkrasında belirlenen limitlerini aşmamak kaydıyla belirlemek,

m) Birliğin idari, mali ve personel işlerine ilişkin çalışma usul ve esasları başta olmak üzere satın alma, personel, muhasebe ve bütçe vb. her türlü çalışma esaslarını düzenleyen yönergelerin onaylanması ve uygulanmasına karar vermek,

 n) Yönetim kurulu üyelerine genel kurulca aylık brüt asgarî ücretin iki katını geçmemek üzere aylık mutat toplantı başına belirlenen huzur hakkı ve en yüksek devlet memurunun aldığı yolluk (ulaşım, gündelik ve konaklama) tutarının iki katını geçmemek üzere belirlemek,

 o) Denetleme kurulu üyelerine, genel kurulca aylık brüt asgarî ücretin iki katını geçmemek üzere altı ayda bir yapılacak mutat toplantı başına belirlenen huzur hakkı ve en yüksek devlet memurunun aldığı yolluk (ulaşım, gündelik ve konaklama) tutarının iki katını geçmemek üzere belirlemek,

 ö) Bu anasözleşmenin 13. maddesinin 1. fıkrasında belirlenen limitleri aşmamak kaydıyla üyelerden hayvan başına alınacak hizmet bedeli tutarlarını belirlemek,

 p) Birlik üyelerinin büyükbaş hayvanları ve büyükbaş hayvan ürünlerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılan tedariklerde, il birliğince satın alınan hayvan, süt vb. hayvan ürünleri için yetiştiricilere avans ödemesi yapılması ve ödenecek avans tutarlarının limitlerini belirlemek ve bu konuda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

 r) Birliğin görevleri ile ilgili diğer kararları almak. 

(3) Genel kurul; Kanuna, yönetmeliğe ve bu anasözleşme hükümlerine aykırı karar alamaz. Genel kurul tarafından yönetim kuruluna genel yetki devri yapılamaz.

Olağan genel kurul toplantısı

MADDE 25- (1 )Yönetim kurulunun daveti üzerine olağan genel kurul toplantısının dört yılda bir seçimli, mali toplantının ise iki yılda bir, en geç Nisan ayının sonuna kadar birliğin bulunduğu il merkezinde yapılması zorunludur. Olağan genel kurul toplantısının yapılacağı mekân ve gerekli fiziki donanım, asıl üye sayısı dikkate alınarak belirlenir. Aday üyeler genel kurula katılamaz ve oy kullanamaz. Genel kurul, asıl üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Genel kurulda toplantı için gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, çoğunluk aranmaksızın, en erken yedi en geç otuz gün içerisinde ikinci toplantı yapılır. Toplantıda, gündem maddeleri ayrı ayrı görüşülerek oylanır ve karara bağlanır.

Olağanüstü genel kurul toplantısı

MADDE 26- (1) Birlik, yönetim kurulu kararıyla doğrudan veya denetleme kurulu, gerektiğinde tasfiye kurulu ya da asıl üyelerin en az onda birinin noter onaylı talebiyle yönetim kurulu tarafından olağanüstü genel kurul toplantısına çağrılabilir. Ancak Bakanlık, genel kurul yukarıda belirtildiği şekilde toplanamadığı takdirde veya kamu yararı ve hizmet gereklerini dikkate alarak olağanüstü genel kurul çağrısı yapma yetkisine sahiptir. Çağrı şekli ve gündem hususlarında olağan genel kurul toplantısında uygulanan esaslar uygulanır.

(2) Bakanlık tarafından da olağanüstü genel kurul toplantısı çağrısı yapılmaması hâlinde, istek sahipleri birliğin merkezinin bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesine başvurarak genel kurulu bizzat toplantıya çağırma izni alabilirler.

Çağırma şekli ve gündem

MADDE 27 –(1)  Genel kurul, yönetim kurulu tarafından, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi belirtilmek üzere genel kurulun yapılacağı tarihten otuz gün önce toplantı ilanı ve gündemi il düzeyinde yayımlanan yerel bir gazetede, yok ise ulusal bir gazetede ilan edilir. Ayrıca Birliğin internet sayfası var ise, buradan da ilan edilir. Bunun yanında tebligata elverişli bir elektronik adres veya iletişim numarası vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen asıl üyeye, elektronik yolla tebligat yapılabilir. Bu şekildeki elektronik tebligatlarda, genel kurulun tarih, saat, yer ve gündeminin ilan edildiği gazetenin adı ve tarihi bildirilir veya imza karşılığı elden toplantı çağrısı ilanını ulaştırır. Bu ilanda, ilk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının yeri ve tarihi de belirtilir. Bu süre ilk toplantı tarihinden en az yedi en çok otuz günü geçemez.

Toplantı tarihinden otuz gün önceden başlamak üzere, toplantı sonuçlanana kadar toplantı ilanı, gündem ve hazır bulunanlar listesi birlik merkezinde, varsa şube ve irtibat bürolarında askıya çıkarılır.

(2) Anasözleşmenin değiştirilmesi söz konusu ise yapılacak ilanda değiştirilecek madde numaralarının yazılması ile yetinilir.

(3) İlanın bir örneği toplantıdan en az on beş gün önce valiliğe gönderilir. Toplantı için gözlemci olarak Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi talep edilir. Bakanlık temsilcisine, Bakanlıkça tespit edilecek ücret ödenir. İl müdürlükleri, bildirilen gün ve yerde temsilci bulundurulmasını sağlar. Genel kurul kararlarını içeren tutanaklar ile toplantıya katılanların listesi Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır. Bakanlık temsilcisi genel kurulda, Kanuna,  Yönetmeliğe ve bu anasözleşmeye aykırı olarak alınan kararlar hakkındaki görüşünü genel kurul tutanağına geçirtir ve ayrıca keyfiyeti temsilci raporunda belirtir. Temsilciler, toplantının kanunlara, yönetmeliğe, bu anasözleşmeye ve gündeme göre yürütülmesini gözetim ile görevlidirler.

(4) Usulüne uygun müracaat yapıldığı hâlde, Bakanlık temsilcisi toplantıya gelmez ise toplantı icrasını temin etmek üzere, bir saat beklenir. Bakanlık temsilcisi bu sürenin sonunda da gelmez ise mahallin mülki amirine haber verilmesini müteakip toplantı yeter sayısının bulunduğunun tespiti ile toplantıya katılan asıl üyelerden birisinin nezaretinde toplantı yapılır .Bu durum yönetim kurulu veya denetleme kurulunca bir tutanakla belirlenir.

(5)  Genel kurulda gündemde olmayan hususlar görüşülemez. Ancak genel kurul toplantısında hazır bulunmaları şartı ile birliğe kayıtlı asıl üyelerin en az 1/10'unun başkanlık divanının oluşumundan sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce yazılı ve imzalı teklifte bulunmaları hâlinde, hesap tetkik komisyonunun seçilmesi, bilanço incelemesinin ve ibranın geriye bırakılması, çıkarılan üyeler hakkında karar alınması, genel kurulun yeni bir toplantıya çağrılması ve kanun, anasözleşme ve iyi niyet esasları ile genel kurul kararlarına aykırı olduğu ileri sürülen yönetim kurulu kararlarının iptali, yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin azli ve yerlerine yenilerinin seçilmesi ile ilgili hususlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğunun kabulü ile gündeme alınır. Genel kurulda yönetim ve denetleme kurulunun ibra edilmemesi veya bilanço, gelir-gider tablolarının onaylanmaması durumunda gündemde olmasa dahi hesap tektik komisyonu seçilir.

(6) Asıl üyelerin en az 1/10'u tarafından genel kurul toplantısından en az yirmi gün önce yazılı olarak bildirilecek hususların gündeme konulması zorunludur.

 

Toplantıya başlama

MADDE 28 - (1) Genel kurul toplantıları Bakanlık temsilcisinin katılması ile açılır ve devam eder. Toplantı, yönetim kurulu başkanı tarafından, bulunmaması hâlinde yönetim kurulu üyelerinden biri, o da yoksa denetleme kurulu üyelerinden biri veya bunların da bulunmaması hâlinde genel kurulca gösterilecek bir üye tarafından yoklamayı müteakip açılır.

(2) Toplantıda üyelerin gerekli çoğunluğu sağladığı tespit edilince divan başkanlığının seçimine geçilir.

(3) Toplantıya katılan merkez birliği temsilcisi veya üyeler arasından bir başkan, bir başkan vekili ve iki kâtip üye seçilerek divan oluşturulur. Seçimin gizli yapılması durumunda ayrıca iki oy tasnifçisi seçilir. Divan başkanlığına, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, denetleme kurulu üyeleri ve birlik çalışanları seçilemez.

(4) Toplantı açılıp gündem maddelerinin görüşülmesine başlandıktan sonra herhangi bir sebeple toplantının devamına imkân görülmemesi veya divanın çekilmesi hâlinde; gündemi tamamlamak üzere genel kurulda ibra maddesi görüşülmemişse yönetim kurulu, görüşülmüşse Bakanlık, birliğin üyesi olduğu merkez birliği veya birliğin merkezinin bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesi tarafından atanacak kayyum tarafından yapılacak çağrı üzerine genel kurul yeniden toplanır, bu konudaki çağrı ile ilgili olarak 27. madde hükümleri uygulanır.

 

 

 

Hazır bulunanlar listesi

MADDE 29- (1) Genel kurul toplantısına katılacak üyeleri gösteren hazır bulunanlar listesi düzenlenir. Bu listede üyelerin; üyeliğe kabul tarihi, adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adres ve imza bölümü yer alır. Tüzel kişiliği haiz üyeler için ise; unvanı, vergi numarası, temsilcinin adı, soyadı, temsilcinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, ili, adres ve imza bölümü yer alır.

(2) Liste, toplantıya başlamadan önce toplantıya katılan üyelere ve tüzel kişiliği haiz üyeler için bunların temsilcilerine Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bulunan geçerli bir kimlik belgesi gösterilmesi şartıyla imzalattırılır. Listenin Bakanlık temsilcisi ve divan başkanlığı tarafından da imzalanması gereklidir.

Karar yeter sayısı

MADDE 30 -  (1) Kanunda, yönetmelikte veya bu anasözleşmede nitelikli çoğunluk gerektiren hüküm bulunmadıkça genel kurul kararları ve seçimlerde, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır.

(2) Birliğin dağılması, anasözleşmenin değiştirilmesi ve merkez birliğine üyelik veya ayrılma ile ilgili kararlarda hazır bulunanlar listesini imzalayan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Sorumlulukların ağırlaştırılması ve ek ödeme yükümlülükleri konusunda alınacak kararlar için asıl üye tam sayısının 3/4'ünün kabul oyu gereklidir.

(3) Genel kurulda verilen kararlar tüm üyeler için geçerlidir.

Bütün asıl üyelerin hazır bulunması hali

MADDE 31 (1) Birliğin bütün asıl üyelerinin toplantıda hazır bulunması hâlinde, genel kurul toplantısına dair diğer hükümler saklı kalmak şartı ile toplantıya çağrı hakkındaki hükümlere uyulmamış olsa dahi, kararlar alınabilir. Bu gibi kararların, asıl üyeler veya asıl üyelerin kararları imzalamak üzere toplantıda oy birliği ile seçecekleri temsilcileri tarafından imzalanması gereklidir.

Oylamaya katılamayacaklar

MADDE 32 - (1) Yönetim kurulu ile birlik işlerinin görülmesinde yönetim kurulu tarafından görevlendirilenler, yönetim kurulunun ibrasına ait kararlarda oylamaya katılamazlar. Bu hüküm denetleme kurulu üyeleri hakkında uygulanmaz.

(2) Üyelerden hiçbiri, kendisi veya karı ve kocası yahut altsoy ve üstsoyu ile birlik arasındaki şahsi bir işe veya davaya dair olan görüşmelerde oy hakkını kullanamaz.

(3) Birliğin aday üyeleri genel kurulda oy kullanamazlar.

Birlik yönetim kurulu ve denetleme kurulu ile merkez birliği delegelerinin seçimi

MADDE 33 – (1)  Yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyeleri ile merkez birliği delegeleri seçimleri adayların tek listede toplanması hâlinde açık, birden fazla listede toplanması hâlinde gizli oy açık tasnif esasına göre yapılır.

(2) Seçimlerin gizli yapılması hâlinde birlik mührünü taşıyan zarflar, hazır bulunanlar listesini imzalayan üyelere imza karşılığı oy kullanmak üzere verilir. Üyelerin imzaları divan tarafından Bakanlık temsilcisinin gözetiminde, Bakanlık temsilcisinin genel kurula gelmemesi durumunda divanın ve genel kurulca belirlenen üyelerin gözetiminde kontrol edilerek oyların kullanılması sağlanır. Kullanılan oylar sayılır ve katılanlara göre oyların fazla çıkması hâlinde oy pusulaları açılmadan, fazla oylar rastgele seçilerek iptal edilir. Sandık açılıp oy ayrımı bittikten sonra sonuçlar tutanağa yazılır. Eşit oy alan listelerin sıralanmasının belirlenmesinde kuraya başvurulur.

(3) Genel kurulda en çok oy alanlar, yönetim ve denetleme kurulu asıl ve yedek üyelikleri ile merkez birliği asıl ve yedek delegeliklerine seçilmiş olurlar.

(4) Merkez birliği delegeleri, yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyeleri genel kurula katılan asıl üyeler arasından seçilir.

 

(5) Oy pusulalarının üzeri çizilerek, yönetim ve denetleme kurulu üyelikleri ile merkez birliği delegelikleri için seçilecek üye sayısından fazla isim yazılması veya oy pusulasındaki isimlerin üzeri çizilerek yerlerine yenilerinin yazılması hâlinde o oy geçersiz olur.

(6) Yönetim kurulu, genel kurul tarafından belirlenecek sayıda en az beş en fazla yedi asıl ve aynı sayıda yedek üyeden oluşmak üzere, dört yıl için seçilir. Bunların ve yedeklerinin asıl üye olması şarttır.

(7) Yönetim kurulu üyeliğine seçilen tüzel kişiler, temsilcilerinin isimlerini birliğe bildirir. Tüzel kişiliğin birlik nezdindeki temsilcisinin değişmesi durumunda birlik organlarındaki üyeliği de düşer. Düşen üyenin yerine yeni bir temsilci ismi bildirir. Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen tüzel kişi temsilcisinin görev yaptığı süre içerisindeki faaliyetleri ve zararlarından, tüzel kişilik ve seçilen yönetim kurulu üyesi müteselsilen sorumludur.

(8) Süreleri biten yönetim kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri mümkündür Birbirleriyle veya denetleme kurulu üyeleriyle üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlıkları olanlar aynı anda yönetim kurulu üyeliğine seçilemezler.

(9) Olağanüstü genel kurul toplantılarında yönetim kurulu üyeliğine seçilenler, önceki yönetim kurulunun kalan görev süresini tamamlar. Yönetim kurulu üyeleri olağan veya olağanüstü genel kurullarda ibra edilmedikçe yeni yapılacak yönetim kurulu seçimlerinde aday olamazlar.

(10) Denetleme kurulu, dört yıl için genel kurulca birlik asıl üyelerinden seçilen üç asıl üye ile üç yedek üyeden teşekkül eder, bu üyelerde de yönetim kurulu üyelerinde bulunması gereken şartlar aranır.

(11) Süreleri biten denetleme kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri mümkündür. Birbirleriyle ve yönetim kurulu üyeleriyle üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlıkları olanlar aynı anda denetleme kurulu üyeliğine seçilemezler.

(12) Olağanüstü genel kurul toplantılarında denetleme kurulu üyeliğine seçilenler, önceki denetleme kurulunun kalan görev süresini tamamlar. Denetleme kurulu üyeleri olağan veya olağanüstü genel kurullarda ibra edilmedikçe yeni yapılacak denetleme kurulu seçimlerinde aday olamazlar.

(13) 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 10/E maddesinin üçüncü fıkrasına göre Bakanlıkça görevlerine tedbiren son verilen yönetim ve denetleme kurulu üyeleri bir seçim dönemi geçmeden yeniden görev alamazlar.

(14) Merkez birliği genel kurulunda birliği temsil etmek ve oy vermek üzere birliklerin asıl üye sayısına göre aşağıda belirlenen sayıda asıl ve yedek delege olmak üzere;

a)  Asıl üye sayısı 500'e kadar (500 dâhil) olanlardan 6 delege,

b)  Asıl üye sayısı 501’ den 1000’ e kadar (1000 dâhil) olanlardan 7  delege,

c)  Asıl üye sayısı 1001’ den 5000’ e kadar (5000 dâhil) olanlardan 8 delege,

ç)  Asıl üye sayısı 5001 ve üzeri olanlardan 8 delegeye ek olarak her 1000 asıl üyeye karşılık 1 delege ve aynı sayılarda yedek delege seçilir.

Genel Kurul toplantısına ait belgelerin İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne gönderilmesi

MADDE 34 - (1) Yeni seçilip göreve başlayan yönetim kurulu tarafından en geç toplantı gününden itibaren on beş gün içinde gündem toplantı çağrısı, ilan tutanağı, yönetim kurulu ve denetçiler raporu, bilanço gider cetveli, Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanmış genel kurul toplantısında hazır bulunanlar listesi, genel kurul toplantı tutanağı ile bu tutanağın Ticaret Sicil Gazete’ sinde yayımlanan nüshası ve Bakanlık temsilcisi raporunun her birinden birer nüsha olmak üzere hazırlanan belgeler il müdürlüğüne verilir. Bu evrakların birer nüshaları aynı zamanda merkez birliğine gönderilir.

 

 

Kararların bozulması

MADDE 35 - (1) Aşağıda belirtilen kimseler; Kanuna, Yönetmeliğe, bu ana sözleşmeye ve iyi niyet esaslarına aykırı olduğu iddiasıyla genel kurul kararları aleyhine toplantıyı takip eden günden başlamak üzere otuz gün içerisinde birlik merkezinin bulunduğu yerin asliye hukuk mahkemesine başvurabilir:

a) Toplantıda hazır bulunup da kararlara katılmayarak karşı görüşlerini tutanağa geçirten veya oyunu kullanmasına haksız olarak izin verilmeyen ya da toplantı çağrısının usulüne uygun yapılmadığını, gündemin gereği gibi ilan veya tebliğ edilmediğini veya genel kurul toplantısına katılmaya yetkili olmayan kimselerin karara katılmış bulunduklarını iddia eden asıl üyeler,

b) Yönetim kurulu,

c) Kararların yerine getirilmesi yönetim kurulu üyeleri ile denetleme kurulu üyelerinin şahsi sorumluluklarını gerektirdiğinde bu üyelerden her biri.

(2) Genel kurul kararları aleyhine dava açıldığı hususu ve duruşma günleri, yönetim kurulu tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde ilan olunur.

Yönetim Kurulu

MADDE 36- (1) Yönetim kurulu, Kanun, Yönetmelik ve bu anasözleşme hükümleri doğrultusunda birliğin faaliyetlerini yöneten ve birliği temsil eden icra organıdır.

Yönetim kurulu üye sayısı ve üyelik şartları

MADDE 37 - (1) Birlik yönetim Kurulu, dört yıl için genel kurul tarafından asıl üyeler arasından seçilen, en az beş en fazla yedi  asıl üye ile aynı sayıda yedek üyeden oluşur. yönetim kurulu üyeleri aynı zamanda denetleme kurulu üyesi olamaz. Yönetim kurulu üyelerinde aşağıdaki şartlar aranır;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, nitelikli cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

c) Kısıtlı olmamak,

ç) 18 yaşından küçük olmamak,

d) En az ilkokul mezunu olmak,

e) 5996 sayılı Kanun kapsamında kurulan başka bir ıslah amaçlı yetiştirici birliğinin yönetim kurulu üyesi olmamak,

f) Birliğe asıl üye olmak,

g) Bakanlık çalışanı olmamak.

(2) Üyelik şartları denetleme kurulu tarafından araştırılır. Bu şartları taşımadıkları hâlde seçilenler ile seçilme yeterliliklerini sonradan kaybedenlerin görevlerine yönetim kurulunca son verilir. Görevleri sona ermesine rağmen birlik adına iş ve işlem yürüten üyeler, bu iş ve işlemlerden şahsi olarak sorumludur.

(3) Asıl üyeliği düşen yönetim kurulu üyelerinin yönetim kurulu üyeliği de düşer.

(4) Birlik personelinin birlik yönetim kurulu üyeliğine seçilebilmesi için seçimden en az bir yıl önce birlikteki görevinden ayrılmış olması gerekir.

Yönetim kurulu iş bölümü ve çalışma şekli

MADDE 38 - (1) ) Birlik yönetim kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir muhasip üye ile sekretaryayı yürütecek bir üye seçer ve diğerleri üye olarak görev yapar. Aynı toplantıda yönetim kurulunun yapacağı mutat toplantı tarihi ve yeri belirlenir. Bu toplantıda ayrıca gerektiğinde zorunlu olabilecek mutat dışı toplantılara çağrının nasıl ve kimler tarafından yapılacağına dair karar alınır.

 

(2) İlk toplantıda biri başkan ve biri üye olmak üzere en az iki kişi, birliği temsile ve birlik adına imza atmaya yönetim kurulu kararı ile yetkili kılınır. Yönetim kurulu, temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şeklini gösterir kararın noterce onaylanmış bir suretini tescil ve ilan edilmek üzere ticaret sicili müdürlüğüne verir. Temsile yetkili kılınan kişilerin noter onaylı imzaları da ticaret sicil müdürlüğüne verilir.

(3) Gerektiğinde aynı usule göre hareket edilerek imza yetkisine sahip kişiler değiştirilebilir. Mali konular ile birliği taahhüt altına alan konularla ilgili olarak birlik adına yapılacak yazışmalarda yönetim kurulu başkanı ve birliği temsile yetki verilen yönetim kurulu üyelerinden en az birisinin imzası gereklidir.

(4) Birlik yönetim kurulu, yönetim kurulu başkanının katılımı ile toplanır. Başkanın mazeret bildirdiği toplantılar başkan yardımcısının başkanlığında gerçekleştirilir. Yönetim kurulunda görev değişikliği ile ilgili olarak, yönetim kurulu üyelerinin yapacağı yazılı müracaatlar, yönetim kurulu başkanı tarafından ilk yönetim kurulu toplantısında görüşülmek üzere gündeme alınır.

(5) Yönetim kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğuyla alınır. Oylarda eşitlik hâlinde başkanın olduğu taraf çoğunluğu sağlamış kabul edilir. Yönetim kurulunda üyeler vekâlet yolu ile oy kullanamaz.

(6) Herhangi bir sebeple yönetim kurulu toplantı yeter sayısını kaybederse boşalan yönetim kurulu üyeliklerine denetleme kurulu üyeleri tarafından yönetim kurulu yedek listesinden yeteri kadar üye çağırılır.

(7) Yönetim kurulu kararları, sayfaları noterce tasdik edilmiş bir karar defterine sıra numarası ve tarihi ile kayıt edilip imzalanır. Verilen karara karşı görüşte olanlar veya çekimser kalanlar, muhalefet sebeplerini kararın altına yazarak imzalamak zorundadırlar.

(8) Yönetim kurulu üyeleri her zaman üyelikten ayrılabilirler. Ancak ayrılan üyenin iş gördüğü zamana ait sorumluluğu devam eder. Ayrılan üyenin sorumluluğunun öğrenildiği tarihten itibaren genel hukuk hükümlerine göre bu üyeye karşı denetleme kurulu tarafından tazminat davası açılabilir.

(9) Yönetim kurulu üyelerinin toplu olarak üyelikten ayrılmaları veya mevcut yedeklerin ayrılan üyelerin yerini dolduramaması hâlinde; Bakanlık tarafından olağanüstü genel kurul toplantısı çağrısı yapılarak yeniden yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi sağlanır.

(10) Yenileri seçilinceye kadar eski yönetim kurulu üyelerinin görevleri devam eder. Görevi son bulan eski yönetim kurulu, yeni yönetim kuruluna seçim gününden başlayarak bir hafta içinde görevini devretmek zorundadır.

(11) Yönetim ve denetleme kurulu üyeleri; kendi birliklerinin hissedarı oldukları şirketlerde, katıldıkları vakıflarda ve diğer teşekküllerde yönetim kurulu üyesi veya denetçi olamazlar, personel olarak ya da başka bir şekilde ücretli olarak çalışamazlar.

(12) On birinci fıkrada belirtilen diğer görevleri bulunmasına rağmen birliklerin yönetim kurulu üyesi veya denetçi olarak seçilenler, seçildikleri tarih itibariyle diğer görevlerinden ayrılmak zorundadırlar. Bu görevlerinden ayrılmayanların yönetim kurulu üyeliğine veya denetçiliğe seçilmelerine ilişkin işlemler hükümsüzdür. Seçildikten sonra on birinci fıkradaki diğer görevleri edinen birliklerin yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerinin sonradan edindikleri görevlere ilişkin seçilme veya görevlendirme işlemleri ile sözleşmeler de hükümsüzdür. Yönetim kurulu üyeliğine veya denetçiliğe seçilme işlemleri bu şekilde hükümsüz olanların yerlerine yedekleri çağrılır.

(13) Birliklerin yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin fiilen bu görevleri yürüttükleri dönemde; bunların eş ve ikinci derece dâhil kan ve kayın hısımları, birliklerde, merkez birliklerinde ve bu birliklerin % 50’den fazla hissedarı oldukları şirketlerde, katıldıkları vakıflarda ve diğer teşekküllerde yönetim kurulu üyesi veya denetçisi olamaz, personel olarak ya da başka bir şekilde ücretli olarak çalışamazlar.

(14) Mazeretsiz olarak ardı ardına üç mutat toplantıya gelmeyen üye istifa etmiş sayılır.

            (15) Bu madde hükümlerine aykırı uygulamalar denetleme kurulu üyeleri tarafından araştırılır.

Birlik yönetim kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 39 - (1) Birlik yönetim kurulu aşağıda belirtilen görev, yetki ve sorumluluklara sahiptir:

a) Kanunda, Yönetmelikte ve bu anasözleşmede belirtilen görevleri yürütmek üzere ayda bir defa düzenli toplantı yapmak, gerek duyulması hâlinde toplantı sayısını arttırmak,

b) Birlik bütçesini hazırlamak, birliğin her türlü faaliyet ve kayıt işlerini yürütmek,

c) Soy kütüğü, ön soy kütüğü, ıslah faaliyetleri ve verim kontrollerini ilgili mevzuata göre yaptırmak ve takip etmek,

ç) Genel kurulu toplantıya çağırmak, çalışmalarını rapor hâlinde genel kurula sunmak,

d) Gerektiğinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak,

e) Genel kurulca verilen görevleri yapmak, sonuç hakkında genel kurula bilgi vermek,

f) Yetiştirici eğitimlerini yapmak, seminerler düzenlemek, yetiştirme, bakım, besleme, sürü idaresi ve benzeri konularda yayınlar yapmak,

g) Büyükbaş ve büyükbaş hayvan ürünleri fiyatlarına ilişkin pazar haberlerini üyelerine duyurmak,

ğ) Büyükbaş hayvancılık işletmeleri kurmak isteyenlere proje hazırlama konusunda yardımcı olmak,

h) Kredi temini konusunda çalışmalarda bulunmak,

ı) Merkez birliği tarafından hazırlanan personel çalışma usul ve esaslarına uygun olarak personelin tayin, atama ve özlük işlerini yürütmek,

i)  Mevcut bütçe dâhilinde gerekli harcamaları, ilgili mevzuata göre yapmak,

j) Üyelerinin ürünlerine pazar bulmak, pazarlama faaliyetlerini yürütmek ve üyelerin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışma yapmak,

k) Kurulduğu il sınırları dâhilinde ihtiyaç duyulan ilçelerde birlik şubesi veya irtibat bürosu kurulması konusunu incelemek ve Bakanlığın izniyle şube veya irtibat bürosu açılması uygun görülenlerin kurulmasını genel kurula teklif etmek,

l) Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için kendi içinde birimler kurmak, bunların faaliyetlerini düzenlemek ve yönetmek,

m) Kanuna, Yönetmeliğe, bu anasözleşmeye ve iyi niyet esaslarına aykırı olarak alınan genel kurul kararları aleyhine dava açmak,

n) Genel kurulca uygulanmasına karar verilen Bakanlıkça desteklenecek yatırım projelerini hazırlatarak Bakanlığın onayına sunmak,

o) Birliğin aczi hâlinde genel kurulu toplantıya davet ederek gerekli mercilere haber vermek,

ö) Eski yönetim kurulu üyeleri ile birlik çalışanlarının sonradan tespit edilen yolsuzluk ve usulsüzlüklerini ilgili mercilere haber vermek,

p) Denetim amacı ile Bakanlığın, merkez birliği ve birlik denetleme kurullarının veya kredi kuruluşlarının denetim görevlilerinin talebi hâlinde, birliğe ait her türlü defter ve belgeleri vermek,

r) Her türlü sigorta hizmetlerini yürütmek veya yürütülmesine yardımcı olmak,

s) Merkez birliği tarafından ıslah programı kapsamında sağlanacak genetik materyallerin ve girdilerin üyelere ait sığırlarda kullanılmasını sağlamak,

ş) Yürütmekte olduğu ıslah programı ile ilgili her türlü resmî belgeyi düzenlemek veya düzenlettirmek,

t) Üyelik bilgilerinin güncelleştirilmesini sağlamak ve takip etmek,

u) Bakanlıkça yapılan denetimler sonucunda şartları taşımadıkları hâlde seçildiği veya seçilme yeterliliğini sonradan kaybettiği anlaşılanların üyeliklerine son vermek ve hayvan varlığını genel kurul toplantısından en az doksan gün önce tespit etmek,

ü) Anasözleşmede belirlenen ve genel kurul kararı ile verilen diğer görevleri yapmak.

Birlik yönetim kurulunun hukuki sorumlulukları ve ücret

MADDE 40–(1) Görevini yapmadıkları anlaşılan yönetim kurulu üyelerini genel kurul her zaman azledebilir ve haklarında takibat kararı verebilir. Her üyenin, sorumluluğu olan yöneticilere münferiden dava açma hakkı saklıdır. Yönetim kurulu aleyhindeki davalar denetleme kurulunca açılır.

(2) Yönetim kurulu üyelerinden her biri, genel kurulun kararı şahsi sorumluluğunu gerektirdiği durumlarda karar aleyhine iptal davası açabilir. Yönetim kurulu üyeleri ve birlik çalışanları kasıtlı bulunsun veya bulunmasın kendi kusurlarından ileri gelen zararlardan sorumludurlar. Suç teşkil eden fiil ve hareketlerden dolayı haklarında yasal işleme başvurulur. Yönetim kurulu, tescil ve kayıt için gerçeğe aykırı beyanda bulunması hâlinde cezai bakımdan sorumlu olur.

(3) Yönetim veya temsile yetkili şahıslar, birliğe ait görevlerini yürütmeleri esnasında meydana getirdikleri fiillerden doğan zararlardan müteselsilen sorumludurlar.

(4) Yönetim kurulu üyelerine genel kurulca aylık brüt asgarî ücretin iki katını geçmemek üzere aylık mutat toplantı başına belirlenen huzur hakkı ve yurt içi ve yurt dışı seyahatlerde en yüksek devlet memurunun aldığı yolluk (ulaşım, gündelik ve konaklama) tutarının iki katını geçmemek üzere belirlenen yolluk dışında hiçbir ad altında başkaca ödeme yapılamaz.

Birliğin aczi halinde yapılacak işler

MADDE 41 - (1) Birliğin aciz halde bulunduğunu kabul ettirecek ciddi sebepler mevcut ise, yönetim kurulu piyasadaki cari fiyatlar esas olmak üzere derhal bir ara bilanço düzenler.

(2) Son yılın bilançosu veya daha sonra yapılan bir tasfiye bilançosu veyahut yukarıda adı geçen ara bilançosu birlik mevcudunun borçlarını karşılayamayacağını belirtiyorsa, yönetim kurulu, birlik genel kurulunu olağanüstü toplantıya çağırır.

(3) Genel kurul mevcut sermayesi yetmeyen birliğin dağılmasını veya mahkemeye müracaatla birliğin iflasını isteme kararlarından birisini vererek ilgili makamlara müracaat eder.

(4) Birliğin son bilançosunda varlığının yarısı birlik borçlarını karşılamıyorsa, durum yönetim kurulunca mahkemeye bildirilerek genel kurulu derhal toplantıya çağrılır. Denetleme Kurulu'nun yapacağı inceleme sonucu birliğin mali durumunun düzeltilmesinin mümkün görülmesi halinde yönetim kurulu veya alacaklılardan birinin isteği üzerine iflasın açılması ertelenebilir. Bu takdirde yönetim kurulu, birliğin durumunu düzeltecek mali tedbirleri alır. Mevcutlar defterinin tutulması, yönetim memuru atanması gibi birlik varlığının korunmasına ve devamına yarayan tedbirler ise mahkemece alınır.

 

Birlik denetleme kurulu

MADDE 42 –(1) Birlik denetleme kurulu, genel kurul namına birliğin bütün işlem ve hesaplarını inceler.

(2) Denetleme kurulu üyeleri, yönetim kurulu üyelerinde olması gereken şartlara tabidir.

 

 

Birlik denetleme kurulunun hukuki sorumlulukları ve ücret

MADDE 43 – (1) Denetleme kurulu üyeleri, Kanun, Yönetmelik ve bu anasözleşme ile kendilerine yüklenilen görevleri hiç veya gereği gibi yapmamalarından doğan zararlardan dolayı kusursuz olduklarını ispat etmedikçe, müteselsilen sorumludurlar.

(2) Denetleme kurulu üyelerine genel kurulca aylık brüt asgarî ücretin iki katını geçmemek üzere  altı ayda bir yapılacak mutat toplantı başına belirlenen huzur hakkı ve yurt içi ve yurt dışı seyahatlerde en yüksek devlet memurunun aldığı yolluk (ulaşım, gündelik ve konaklama) tutarının  iki katını geçmemek üzere belirlenen yolluk dışında hiçbir ad altında başkaca ödeme yapılamaz.

Birlik denetleme kurulu üyeliğinin açılması ve çekilme

MADDE 44 – (1) Denetleme kurulu üyelerinden birinin ölümü, çekilmesi, bir engelden dolayı görevlerini yapamayacak hâlde bulunması, iflası veya kısıtlılık hâli gibi sebeplerle görevlerinin sona ermesi ya da 37. maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen suçlardan dolayı mahkûm olması hâlinde diğer üyeler genel kurulun ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere boşalan üyenin yerine yedeklerden birini çağırır. Ancak, bir üyelik açık kalıp da yerine geçecek yedek üye bulunamazsa genel kurul toplantıya çağırılmadan denetleme kurulu tarafından birlik asıl üyelerinden biri yapılacak ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere çağırılır.

(2) Denetleme kurulu üyeleri her zaman görevden çekilebilirler. Ancak, toplu çekilme hâlinde genel kurul, yönetim kurulu tarafından derhal toplantıya çağırılır ve otuz gün içinde denetleme kurulunun yeni asıl ve yedek üyelerini seçer.

Birlik denetleme kurulunun inceleme yükümlülüğü

MADDE 45 – (1) Denetleme kurulu üyeleri işletme hesabıyla bilançonun defterlerle uygunluk hâlinde bulunup bulunmadığını, defterlerin düzenli bir surette tutulup tutulmadığını ve işletmenin neticeleriyle mal varlığı hakkında uyulması gerekli olan hükümlere göre işlem yapılıp yapılmadığını incelemekle yükümlüdürler. Üyeleri şahsen sorumlu veya ek ödeme ile yükümlü olan birliklerde ayrıca, üyelerin verdiği taahhütnameler ile üyelik defterlerinin usulüne uygun olarak tutulup tutulmadığını da incelemek zorundadırlar.

(2)Yönetim kurulu, birinci fıkra kapsamında inceleme yapılabilmesi için denetleme kurulu üyelerine defter ve belgeleri verir; ayrıca denetleme kurulu üyelerinin isteği üzerine müfredat defteri ve bu defterin hangi esaslara göre düzenlendiği de dâhil istenilen her konu hakkında da bilgi verir.

           (3) Birlik asıl üyeleri, gerekli gördükleri hususlarda denetleme kurulu üyelerinden yazılı açıklama yapmalarını isteyebilirler.

            Birlik denetleme kurulu iş bölümü ve çalışma şekli

MADDE 46 – (1) Denetleme kurulu üyeleri; altı ay ara ile yılda iki defa toplanarak birliğin işlemlerini ve hesaplarını denetler, malları ve kasayı sayar, görülen noksanlıkları, düzensizlikleri inceleyerek bunları birer rapora bağlar ve bu raporları denetleme kurulu raporları dosyasında muhafaza eder. Ayrıca aksaklıkları yönetim kuruluna bildirir.

(2) Denetleme kurulu üyeleri, genel kurul toplantısından önce bilançoyu, yönetim kurulunun hazırladığı çalışma raporu ve bütçeyi inceleyerek gerekli gördüğü işlemleri, hesapları ve mevcutları elden geçirir ve kanaatlerini açık olarak belirten bir rapor hazırlar. Denetleme kurulu üyeleri, bu raporda yönetim kurulunun çalışma düzenini ve başarı derecelerini de belirtir.

(3) Denetleme kurulu üyeleri çalışma raporlarını ve benzer tekliflerini genel kurula sunmaya mecburdurlar.

(4) Denetleme kurulu üyeleri, görevleri esnasında işlerin yürütülmesinde gördükleri noksanlıkları, Kanuna, bu Yönetmeliğe veya anasözleşmeye aykırı hareketleri, bundan sorumlu olanların bağlı bulundukları organa ve gerekli hâllerde genel kurula haber vermekle yükümlüdürler.

(5) Denetleme kurulu raporları üye çoğunluğu tarafından imzalanır. Rapora katılamayan üyeler kanaatini belirterek imzalamak ve/veya münferit rapor düzenlemek zorundadır.

(6) Genel kurul toplantısında denetleme kurulu raporu okunmadan bilanço ve dolayısıyla ibralar konusunda karar alınamaz.

Birlik denetleme kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 47 – (1) Birlik denetleme kurulu aşağıda belirtilen görev, yetki ve sorumluluklara sahiptir;

a) Birliğin işlem ve hesaplarının tetkiki sonunda buldukları noksan ve hataların giderilmesi için yönetim kuruluna rapor sunmak, yönetim kurulu gereğini yapmadığında merkez birliğine bildirmek,

b)  Bilançonun, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Tek Düzen Muhasebe Sistemi Esaslarına göre hazırlanıp hazırlanmadığını incelemek,

c) Yönetim kurulu üyelerinin üyelik şartlarını taşıyıp taşımadıklarını araştırmak, bu şartları taşımadıkları hâlde seçilenler ile sonradan kaybedenlerin görevlerine son verilmesi için keyfiyeti yönetim kuruluna bildirmek,

ç) Birlik çalışmaları hakkında bilgi almak ve lüzumlu kayıtların tutulmasını sağlamak maksadıyla birliğin defterlerini incelemek,

d) Altı ayda bir ara denetimi yapmak ve haber vermeksizin birlik veznesini denetlemek, inceleme sonuçları olumsuz çıktığı takdirde düzenlenecek raporun bir örneğini yönetim kurulu başkanına vermek,

e) Birlik üyeleri ve kendileri ile birlik yönetim kurulu üyeleri arasındaki anlaşmazlıklarla ilgili konuları genel kurul gündemine aldırmak ve yönetim kurulunun genel kurulu doğrudan toplantıya çağırmaması durumunda yönetim kurulundan olağanüstü genel kurul toplantısı çağrısı yapılmasını talep etmek,

f) Asıl üyelerin genel kurul toplantılarına katılmaları için, Yönetmelikte ve bu ana sözleşmede belirtilen gerekli şartları yerine getirip getirmediğini incelemek,

g) Yapılacak denetimler sonucunda düzenlenecek rapora göre hukuki sorumluluğu tespit edilen yönetim kurulu üyeleri hakkında genel kurul kararına istinaden gerekli hukuk davalarını açmak,

ğ) Üyelik başvurusuna olumsuz cevap verilen yetiştiricilerin itirazlarını, yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine aldırmak.

(2) Denetleme kurulu üyelerinin birinci fıkrada yazılı kontrol yetkileri genel kurul kararı ile sınırlandırılamaz. Denetleme kurulu üyeleri ayrıca birlik zararlarını kapatmak için genel kurula sunulacak teklifleri hazırlayarak toplantı gündemine aldırır.

Sorumlu müdür

MADDE 48- (1) Birlik yönetim kurulunca, veteriner fakültesi veya ziraat fakültesi (zootekni) mezunu sorumlu müdür atanabilir. Sorumlu müdür yönetim kurulu kararlarını uygular ve yönetim kurulu toplantılarına katılabilir ancak sorumlu müdürün oy hakkı yoktur. Birlik yönetim ve denetleme kurulu üyeleri, birlik sorumlu müdürü ve çalışanı olamaz.

        (2) Sorumlu müdür, yönetim kurulu tarafından kurulan birimleri yönetir ve çalışmaları konusunda yönetim kuruluna karşı sorumludur. Yönetim kurulu gerek gördüğünde yeni birimler kurabilir, bu birimleri kaldırabilir, birimleri birleştirebilir veya sorumlu müdürün uhdesine verebilir.

        (3) Sorumlu müdür, kendisine bağlı birimler ile aşağıdaki görevleri yapar;

 

a) Ülkenin hayvancılık politikasına paralel olarak verilen hedeflere ulaşabilmek amacıyla birlik organlarınca verilen kararları uygulamak,

b) Ülke hayvancılığı ve birlik üyelerinin menfaatleri çerçevesinde, Bakanlık ve merkez birliği tarafından yayımlanan mevzuata uygun olarak tabii ve suni tohumlama, embriyo transferi, genetik materyallerin üretimi, ıslah edilmiş ırkın muhafazası ve takibi için soy kütüğü, ön soy kütüğü ve ıslah programlarını yürütmek ve benzeri konularda hizmet vermek,

c) Merkez birliğince yayımlanan talimatlar doğrultusunda teknik faaliyetlerin ve görevli teknik personelin çalışmalarını denetlemek, personel ve yetiştiricilerin teknik alanda mesleki eğitim çalışmalarını yürütmek,

ç) Hayvan sağlığı ile ilgili faaliyetleri Bakanlığın konu ile ilgili mevzuatı, merkez birliğinin talimatı ve programları doğrultusunda yürütmek,

d) Personel ve yetiştiricilerin sağlık alanında mesleki eğitim çalışmalarını yürütmek.

e) Birliğin personel, idari ve mali işlerini yürütmek,

f) Damızlık hayvanlar için düzenlenecek sergi, panayır, fuarlarda dereceye girenlere ödül verilmesi ile ilgili işleri yürütmek,

g) Borsa ve benzeri konularla ilgili çalışmaları yürütmek,

ğ) Birliğin hayvan alımı ve nakliye işlerini yürütmek,

h) Genel kurulun üretim merkezi ve laboratuvar kurulmasına karar vermesi halinde, bunların inşasını ve faaliyete geçirilmesini sağlamak,

ı) Soy kütüğü ve ön soy kütüğüne kayıtlı damızlıkların yurt içi ve yurt dışı satışlarında yetiştiricilere yardımcı olmak,

i) Birliğin bütçe tasarısını hazırlamak, merkez birliğinin yayımlayacağı talimatlar kapsamındaki işleri yürütmek,

j) Yönetim kurulunca verilecek diğer görevleri yürütmek.

Dışarıya karşı temsil ve imza yetkisi

MADDE 49 - (1) Yönetim kurulu kararıyla, resmî dairelerde, mahkemelerde ve üçüncü kişiler nezdinde başkanın temsil yetkisi sorumlu müdüre devredilebilir. Ancak, mali konular ile birliği taahhüt altına alan konularda, birlik adına yapılacak yazışmalarda yönetim kurulu başkanı ve birliği temsile yetki verilen yönetim kurulu üyelerinden en az birisinin imzası gereklidir.

 (2) Yönetim kurulu, birliği temsil niteliğinde olan veya birliği borç altına sokan işler dışında, birlik personeline ikinci derecede imza yetkisi verebilir. Verilen bu yetkilerin kapsamı yönetim kurulunca açıkça belirlenir.

(3) Birliği temsile yetkili kılınan kişiler birlik adına yapacakları işlemlerde imzalarını yalnızca birlik unvanı altında kullanır. Aksi durumda verilen taahhütler birliği bağlamaz.

Birliklerde tescil ve ilan

MADDE 50 – (1) Yönetim kurulu, ilk toplantısında birliği temsile ve birlik adına imza atmaya yetkili şahısları tespit eder ve buna dair alınmış kararların noterlikçe onaylanmış bir suretini, imzalarla birlikte tescil edilmek üzere Ticaret Sicili Müdürlüğüne vererek tescil ve ilan ettirir.

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Birliğin Dağılması, Dağılma Sebepleri ve Tasfiye İşlemleri

Birliğin dağılması, dağılma sebepleri

MADDE 51- (1) Birlikler, aşağıdaki hâllerde il müdürlüğünün onayı ile dağılır:

 

a) Anasözleşme gereğince şartların oluşması hâlinde,

b) Genel kurul kararı alınması hâlinde,

c) İflasın açılması hâlinde,

ç) Üst üste üç defa genel kurulun yapılmaması hâlinde,

d) Birlik asıl üye sayısının, yönetim ve denetim kurullarını oluşturacak sayının altına düşmesi hâlinde.

(2) Birlikler;  kuruluş amacına ulaşma imkânının kalmadığının Bakanlıkça tespiti hâlinde, Bakanlık ilgili genel müdürlüğünün onayı ile dağılır.

(3) Birlik yönetim kurulunun mevcut olmaması veya oluşturulamaması ya da genel kurulun toplanamaması hâllerinin Bakanlıkça tespit edilmesi hâlinde, durumunu uygun hale getirmesi için Bakanlık tarafından birliğe üç ay süre verilir. Bu sürenin sonunda durumun düzeltilmemesi hallerinde ikinci fıkra hükümleri uygulanır.

Tasfiye işlemleri

MADDE 52 – (1) Genel kurulca tasfiye kurulu seçilemediği takdirde tasfiye işlemlerini yönetim kurulu yapar. Yönetim kurulu tasfiye memurlarını ticaret siciline tescil ve ilan ettirir. Tasfiye kurulu üyelerine, atamayı yapan merci tarafından tespit edilecek miktarda ücret ödenir.

(2) Tasfiye haline giren birliğin bütün borçları ödendikten sonra kalan mallar, asıl üyelere eşit oranda dağıtılır.

(3) Tasfiye hâline giren birlik; üyeleri ile olan ilişkilerinde dahi tasfiye sonuna kadar tüzel kişiliğini korur ve unvanını tasfiye hâlinde ibaresini eklemek suretiyle kullanmaya devam eder.

(4) Genel kurul kararı ile atanmış olan tasfiye kurulu veya bu görevi yapan yönetim kurulu üyeleri genel kurul tarafından azledilebilir ve yerlerine yenileri seçilebilir. Bu işlem tescil ve ilan ettirilir.

(5) Tasfiye kurulu göreve başlar başlamaz birliğin tasfiyesinin başlangıcındaki hâl ve durumunu inceleyerek buna göre envanter defterleri ile bilançosunu düzenler ve genel kurulun onayına sunar. Tasfiye hâlinde genel kurul toplantılarında toplantı yeter sayısı aranmaz. Kararlar oy çokluğu ile verilir.

(6) Tasfiye kurulu, birlik yönetim kurulu ve denetleme kurulunu davet eder, birliğin mali durumunu gösteren bir envanter ile bir bilançoyu bunlarla birlikte düzenler. Bu düzenleme işi, sözü edilen organ üyelerinden katılmayanlar olsa da yerine getirilir.

(7) Tasfiye kurulu, gerek görürse birlik mallarına değer biçmek için eksperlere başvurabilir. Düzenlenen envanter ile bilanço, tasfiye kurulunun huzurunda birlik yönetim kurulu tarafından imzalanır. Envanter ile bilançonun imzalanmasından sonra tasfiye kurulu, dağılma hâlinde bulunan birliğin envanteri yazılı bütün malları ile evrak defterlerine el koyar.

(8)  Alacaklı oldukları, birlik defteri veya diğer belgelerden anlaşılan ve ikametgahları bilinen şahıslar taahhütlü mektupla, diğer alacaklılar ise, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılacak ilanla birliğin dağılmasından haberdar edilerek alacaklarını beyan etmeye çağrılırlar. Alacaklı oldukları belli olanlar beyanda bulunmazlarsa alacaklarının tutarı notere verilir. Birliğin henüz vadesi dolmayan borçlan ile muvazaalı bulunan borçlarının karşılığı olan para birliğin kurulu olduğu ilde bulunan bir notere verilir.

 

(9) Tasfiyenin sonucunda evrak ve defterler on yıl saklanmak üzere birliğin kurulu olduğu ilde bulunan bir notere verilir.

(10) Tasfiyenin sona ermesi üzerine birliğe ait unvanın ticaret sicilinden çıkarılması tasfiye kurulu tarafından ilgili ticaret sicil müdürlüğünden talep olunur. Bu talep üzerine sicilden çıkarılma durumu tescil ve ilan edilir.

(11) Tasfiye kurulu üyeleri tasfiye işlerinin bir an önce bitirilmesinden sorumludur.

 

ALTINCI BÖLÜM

Mali Konular

Mali hükümler ve usul

MADDE 53 – (1) Birlik, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, belirlenmesi halinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tutulması istenen defterleri kullanır, bilanço esasına göre yasal muhasebe defterlerini tutar, tek düzen hesap planını kullanır, çalışma ve iş prensiplerini buna uygun olarak düzenler.

Hesap yılı

MADDE 54 - (1) Hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar, Aralık ayının son günü biter. Ancak, Vergi Usul Kanununa göre özel hesap dönemi alınabilir.

Defter tutma yükümlülüğü

MADDE 55 - (1) Birlik, ekonomik ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini ve her iş yılı içinde elde edilen neticeleri belirlemek amacıyla nitelik ve öneminin gerektirdiği bütün defterleri (Yevmiye Defteri, Defteri Kebir, Envanter Defteri, Üye Kayıt Defteri, Karar Defteri vb.) tutmaya mecburdur.

Tasdik ettirme ve beyanname verme yükümlülüğü

MADDE 56 – (1) Defterler, yönetim kurulunca kullanılmaya başlanılmadan önce notere tasdik ettirilir.

(2) Birlik tutmaya mecbur olduğu defterlerle tutmak istediği diğer defterleri lehine delil olarak kullanabilmek için, her birinin cins ve durumları ile sayfa sayısını gösteren iki nüsha beyannameyi bu defterleri kullanmaya başlamadan önce ticaret sicil memuruna vermeye mecburdur. Memur bunlardan birini tasdik ederek geri verir.

Birlik gelirleri

MADDE 57– (1) Birliğin gelirleri şunlardır;

           a) Hizmet bedelleri, giriş aidatları ve yıllık aidatlar,

           b) Yönetmelikte ve bu anasözleşmede belirtilen görev ve amaçlar karşılığı yapılan hizmetlerden elde edilen gelirler,

c) İşletme ve hayvan tanımlama hizmeti, verim kontrolleri, soy kütüğüne kayıt, suni tohumlama, embriyo transferi, yetiştirme hastalıkları ve diğer hastalıkların takibi için alınacak ücretler,

ç) Borsa hayvan pazarı, hayvan dinlendirme parkları ve benzeri alanlardan elde edilecek gelirler,

d) Yetiştirici elindeki damızlıkların satışlarından alınacak komisyonlar,

e) Sigortalama hizmetlerinden elde edilecek gelirler,

f) Fuar, panayır, kongre, yarışma, sergi, reklam ve benzeri faaliyetlerden sağlanan gelirler,

g) Tasdik ücreti,

ğ) Yurt içi ve yurt dışı bağışlar ve yardımlar,

h) Eğitim, yayın ve tanıtım gelirleri,

ı) Danışmanlık hizmeti gelirleri,

i) Proje hazırlama hizmeti karşılığı elde edilen gelirler,

j) İthal edilen ve ıslah faaliyetlerinde kullanılacak her türlü genetik materyalin kayıt sistemine kaydedilmesinde sağlanan gelirler,

k) Damızlık, genetik materyal, gibi her türlü ürün satışından elde edilen gelirler,

l) Gerçek ve tüzel kişilerden alınan sponsorluk desteği gelirleri,

m) Bakanlık tarafından ödenen hayvancılık desteklemelerinden kesilerek aktarılan Birlik payları,

n) Diğer gelirler.

            (2) Bakanlıkça destekleme ödemelerinin birlikler aracılığıyla ödenmesi durumunda Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yetiştiricilere teslimi yapılan ıslah amaçlı mallar veya usulüne uygun sunulmuş hizmet bedelleri dışında, devlet tarafından üye yetiştiricilere ödenmek üzere birliğe aktarılan destekleme ödemelerinden her ne ad altında olursa olsun kesinti yapılamaz. Ancak ıslah amaçlı mallar veya usulüne uygun sunulmuş hizmet bedelleri ile ilgili bir kesinti yapılabilmesi için, genel kurulda bu yönde karar alınması ve üyeden her yıl için yazılı muvafakat alınması gereklidir.

Birliğin yıllık gelir gider farklarının dağıtılması

MADDE 58 – (1) Birliğin hesap dönemi içerisinde yaptığı işlemler sonucunda ortaya çıkan olumlu veya olumsuz farklar yıllık gelir gider farkını oluşturur. Yıllık gelir gider farkı, yıllık bilançoya göre belirlenir.

(2) Birliklerde olumlu gelir gider farkından vergiler ve geçen yıllara ait zararlar düşüldükten sonra geri kalan kısım aşağıdaki nispetler üzerinden bölünür;

a) % 5 Yasal yedek akçe,

b) % 5 Merkez birliği yardım payı,

c) % 10 Sosyal hizmetler payı,

ç) % 5 Kefalet payı,

d) % 75 Yatırım ve geliştirme payı.

(3) Yönetim kurulu üyelerine gelir gider olumlu farkları üzerinden kazanç verilemez.

 

(4) Bir yıllık çalışma sonucu gelir gider farkı menfi olduğu takdirde ortaya çıkan açık, yedek akçelerden veya bunların yeterli olmaması hâlinde ek ödemelerle ya da sağlanacak bağış ve yardımlarla kapatılır.

Yatırım ve geliştirme payı

MADDE 59 -(1) Yatırım ve geliştirme payı üretim, araştırma ve pazarlama konularında yapılacak yatırımlarda kullanılır. Merkez birliği birliklerin yatırım ve geliştirme paylarına katkıda bulunabilir. Merkez birliği yapmış olduğu katkı oranında, birlik genel kurul kararı ile hak sahibi olabilir.

(2)Yatırım ve geliştirme payının kullanımında veya birlik imkânları ile yapılacak diğer yatırımlardan yararlanmak için üyelik şartı aranır.

Merkez birliğine yardım payı

MADDE 60 –(1) Bu paya ayrılan miktar en geç her yılın Haziran ayı sonuna kadar merkez birliğine gönderilir.

Sosyal hizmetler payı

MADDE 61 – (1) Sosyal hizmetler payı, birliğin üyeleri ve çalışanlarının sosyal ve kültürel ihtiyaçları, birlik çalışanları için bireysel emeklilik veya yardımlaşma maksadıyla kullanılır.

 

 

Kefalet payı

MADDE 62 - (1) Kefalet payı birlik kanalıyla üyelerine temin edilecek ayni ve nakdî kredilerin rizikolarını karşılamak maksadıyla tesis edilir. Kefalet payı;

 

a) Kamu, gerçek ve tüzel kişilerin yapmış olduğu bağışlardan,

b) Birliğin müspet gelir-gider farkından ayırdığı %5 kefalet payından,

oluşur.

(2) Birlik, üyelerinden kefalet miktarının üzerinde teminat alır. Birliğin vermiş olduğu kefaletlerden bir zarar doğmuş ise; bu zararın, ilgili üyelerin teminatlarından karşılanmasına çalışılır. Buna rağmen açık kapatılamaz ise sonradan üyeden tahsil edilmek şartı ile kefalet payı vasıtası ile kapatma yoluna gidilir.

           Yasal yedek akçe

MADDE 63 – (1) Yıllık faaliyetler sonucu elde edilen olumlu farkın % 5’ i, birliğin aktif toplamının % 50’ sine ulaşıncaya kadar yasal yedek akçe olarak ayrılır.

(2) Yasal yedek akçeler, üyelere dağıtılamaz ve sadece gelir gider olumsuz farklarının kapatılmasında kullanılabilir.

(3) Genel kurul, aktiflerin yeniden sağlanabilmesi için gerekliyse veya bütün üyelerin menfaatleri dikkate alındığında, birliğin sürekli gelişimi ve devamlılığı açısından gerekli görülüyorsa Yönetmelikte öngörülenlerden başka yedek akçe ayrılmasına karar verebilir. Bu fıkra gereğince karar alınabilmesi için, genel kurula katılma hakkına sahip asıl üye tam sayısının salt çoğunluğunun kabul oyu gerekir. Bu kararların alınması için daha ağır nitelikli çoğunluk aranması öngörülebilir.

Devletçe yapılacak katkılar

MADDE 64 – (1) Bakanlık birliklere teknik hizmetler, sağlık hizmetleri, fuar, kongre ve eğitim konularında gerektiğinde personel ile ayni ve nakdî destek verebilir.

(2) Bakanlık, büyükbaş hayvan gen kaynaklarının korunması, ıslahı, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ile pazarlanması faaliyetlerinde, ön soy kütüğü, soy kütüğü gibi kayıt işlemlerinde ve belgelendirme konularında birliklerle iş birliği ve birliklere yetki devri yapabilir.

(3) Birlikler, gerektiğinde hizmetlerin yürütülmesi amacıyla ihtiyaç duyulan konularda Bakanlığa destek verebilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uyuşmazlık

MADDE 65 – (1) Üyeler ile birlik arasındaki uyuşmazlık merkez birliği aracılığıyla, üçüncü şahıslarla birlik arasında çıkacak uyuşmazlıklar ise karar mercilerince çözümlendirilir.

Dayanak

MADDE 66 – (1) Yetiştirici birliklerinin kuruluşu, 13/6/2010 tarih ve 27610 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 10/A ilâ 10/F maddelerine ve bu Kanuna istinaden 26/08/2016 tarih 29813 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanmış olan "Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğe" göre düzenlenmiştir.

(2) Bu anasözleşmede belirtilmeyen hususlar ile çelişen hükümlerde yönetmelik hükümleri geçerlidir.

Denetim

MADDE 67 – (1) Birlik, Kanun, Yönetmelik ve bu anasözleşmede kendilerine verilen görevlerle ilgili olarak Bakanlığın gözetim ve denetimine tabidir. Bakanlık, birlikleri, idari, mali, hukuki ve teknik yönler ile hayvan sağlığı yönünden Bakanlık müfettiş ve kontrolörleri ile Kanunun 10/E maddesinin beşinci fıkrası hükümleri uyarınca denetimle görevlendirilen personel aracılığıyla denetler. Ayrıca, denetim sonuçları Bakanlığa bildirilmek şartıyla merkez birlikleri de kendi denetleme kurulları aracılığıyla üye birliklerini denetleyebilir. Birlik, denetim sonuçlarına göre Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Bakanlıkça verilen talimatlara uymak zorundadırlar.

(2) Yapılan denetimler sonucunda,  birliğin ve iştiraklerinin yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerinin, Bakanlıkça verilen talimatlar ile hukuka açıkça aykırı eylem ve işlemlerinin tespit edilmesi durumunda, Bakanlık, kamu yararı ve hizmet gerekleri dikkate alınarak gecikmesinde sakınca görülen hâllerde ileride telafisi güç veya imkânsız zararlara yol açılmasının engellenmesi amacıyla bu kişileri belirli bir süre ile görevden uzaklaştırabilir veya görevlerine tedbiren son verebilir. Bu durumda Bakanlık, bir yıl içinde olağanüstü genel kurul toplantısının yapılması için gerekli tedbirleri alır.

(3) Birlik de görevli bulunanlar bu kuruluşlara ait mal, para ve para hükmündeki kâğıtları ve gizli de olsa bunlarla ilgili defter ve belgeleri istenildiğinde müfettişlere, kontrolörlere, denetimle görevlendirilen personele ve kredi kuruluşlarının denetim görevlilerine göstermek, sayılmasına ve incelenmesine yardımda bulunmak, istenilen bilgileri gerçeğe uygun ve eksiksiz olarak vermek ve doğru beyanda bulunmakla yükümlü oldukları gibi Bakanlıkça kendilerinden istenilen her türlü bilgi, belge ve kayıtları, tanınan süre içinde tam olarak vermek zorundadır.

(4) Yönetim kurulu üyeleri ve birlik çalışanları, kendi kusurlarından ileri gelen zararlardan sorumludurlar. Bunlar, suç teşkil eden fiil ve hareketleri ile birliğin para ve malları, bilanço, tutanak, rapor ve başka evrak, defter ve belgeleri üzerinde işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılır.

(5) Bakanlık, denetleme yetkisi kapsamının dışında ayrıca ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasına yönelik olarak birliğe istişari görüş bildirebilir.

(6) Birliğe kredi veren kurum ve kuruluşlar, verilen kredilerin gayesine uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını, plan ve projesine uygunluğu, teknik özellikleri ve kalite açısından denetleyebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 68 – (1) Birlik, 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulan kooperatiflere sağlanan her türlü vergi ve harç muafiyetinden aynı koşullarla yararlanır.         

(2) Birliklerin kuruluşu, organları, çalışma usul ve esasları ile dağılma ve tasfiyesine ilişkin olarak 5996 sayılı Kanun, Yönetmelik ve Yönetmeliğe istinaden hazırlanan bu ana sözleşmede hüküm bulunmayan hâllerde Kooperatifler Kanunu hükümleri uygulanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİRLİĞİN KURUCU ÜYELERİ

Kurucu üyelerin unvanları,  birliği temsile yetkili kişilerin adı soyadı ve imzası, taahhüt edilen sermaye ile yüklenilen üyelik payı aşağıdadır. Peşin ödenen paraların tutarı …………….TL’ dir.

 

ASIL ÜYELERİN

Üye  No

Adı ve Soyadı

T.C. Kimlik No

Adresi

Giriş Aidatı

     TL

İmza

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU

Birlik işlerinin tescili ve ilanı ile genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere kurucu üyeler arasından seçilen geçici yönetim kurulu;

1- Başkan:

2- Başkan Yardımcısı:

3- Muhasip Üye:

4- Üye:

5- Üye:

6- Üye:

7- Üye:

 

 BİZE ULAŞIN
ADRES :
Fatih Mahallesi 1101. Sokak No:7, Efeler / AYDIN, TÜRKİYE
Konumu Göster
TELEFON :
0 (256) 211 30 14
FAKS :
0 (256) 211 40 09
SOSYAL MEDYA :
https://twitter.com/ADSYB_
 ADSYB DÜVE İŞLETMESİ
ADRES :
Alamut Mah. Alamut Sokak No:884, 09760 Bozdoğan / AYDIN, TÜRKİYE
Konumu Göster