Sınıflandırılan Çig İnek Sütünün Analizi

ÇİĞ İNEK SÜTÜNÜN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2019/64)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, sözleşmeli usulde sanayiye arz edilecek çiğ inek sütünün, bileşimindeki yağ ve protein değerlerine göre sınıflandırılması sağlanarak çiğ süt üretiminde kalitenin artırılmasını ve üretici gelirlerinin yükseltilmesi ile süt ürünleri üretiminde verimliliğin sağlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 6 ncı ve 13 üncü maddeleri ile 16/4/2015 tarihli ve 29328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiğ Sütün Sözleşmeli Usulde Alım Satımına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Çiğ inek sütü: İneklerin meme bezlerinden salgılanan 40 ºC’nin üzerinde ısıtılmamış veya eşdeğer etkiye sahip herhangi bir işlem görmemiş sütü,

b) Sözleşme: Alım satıma konu olan çiğ inek sütünün Yönetmelik esaslarına göre alıcı ile üretici veya bunların üyesi bulunduğu üretici örgütü arasında imzalanan çiğ süt alım satım sözleşmesini,

c) Yönetmelik: 16/4/2015 tarihli ve 29328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiğ Sütün Sözleşmeli Usulde Alım Satımına İlişkin Yönetmeliği,

ifade eder.

Çiğ inek sütünün sınıflandırılması

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki sınıflandırılmaya tabi tutulan çiğ inek sütü; 27/12/2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği, 7/3/2017 tarihli ve 30000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği ve 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği hükümlerine uygun olur.

(2) Birinci fıkrada belirtilen şartları sağlayan çiğ inek sütü, protein ve yağ değerlerine göre aşağıda yer alan tablodaki gibi sınıflandırılır:

Sınıflar

Protein Değeri (%)

Yağ Değeri (%)

Ekim - Mart

Nisan - Eylül

Ekim - Mart

Nisan - Eylül

A Sınıfı

3,20 ve üzeri

3,10 ve üzeri

3,60 ve üzeri

3,50 ve üzeri

B Sınıfı

3 ≤ protein değeri <3,2

3 ≤ protein değeri <3,1

3,3 ≤ yağ değeri <3,6

3,2 ≤ yağ değeri <3,5

C Sınıfı

2,9 ≤ protein değeri <3

2,9 ≤ protein değeri <3

yağ değeri <3,3

yağ değeri <3,2

(3) Sınıf tespitinde, yağ ve protein oranlarının aynı anda sağlanması zorunludur. Sağlanamadığı durumlarda, düşük olan değerin yer aldığı sınıfa göre sınıflandırılır.

Uygulama

MADDE 5 – (1) Sözleşmeli usulde sanayiye arz edilen çiğ inek sütünün bileşimine göre sınıflandırılması ile ilgili iş ve işlemler Yönetmelik hükümlerince yürütülür.

(2) Bu Tebliğ, 2020-2021 yıllarında Çanakkale, Burdur ve Aksaray illerinde, 2022 yılından itibaren ise tüm illerde uygulanır.

21/4/2021 tarihli ve 3870 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2021-2022 Yılında
Yapılacak Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Karar yürürlüğe konulmuştur.


Söz konusu Cumhurbaşkanı Karar'ında çiğ süt desteği; Madde 2- (1) "Üretmiş olduğu çiğ sütü,
17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay
İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamındaki süt işleme tesislerine satan ve 4.maddede tanımlanan bir
üretici örgütüne üye olan yetiştiricilere; manda, inek, koyun ve keçi sütü, soğutulmuş inek sütü, üretici
örgütleri kanalı ile pazarlanan soğutulmuş inek sütü ve 25/1/2020 tarihli ve 31019 sayılı Resmî Gazete'de
yayımlanan Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/64) kapsamında
sınıflandırılan inek sütünün sınıfına göre, Tarım ve Orman Bakanlığının (Bakanlık) belirleyeceği
dönemler, kriterler ve birim fiyatlar üzerinden destekleme ödemesi yapılır."

 BİZE ULAŞIN
ADRES :
Fatih Mahallesi 1101. Sokak No:7, Efeler / AYDIN, TÜRKİYE
Konumu Göster
TELEFON :
0 (256) 211 30 14
FAKS :
0 (256) 211 40 09
SOSYAL MEDYA :
https://twitter.com/ADSYB_
 ADSYB DÜVE İŞLETMESİ
ADRES :
Alamut Mah. Alamut Sokak No:884, 09760 Bozdoğan / AYDIN, TÜRKİYE
Konumu Göster